Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Dokumentai

Renginiai 2022
Jonavos rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų rajoninių renginių organizavimo tvarkos aprašas
Priėmimas į mokyklas
Mokinių ir klasių/grupių skaičius Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2021-2022 mokslo metams
Klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir mokinių skaičius jose Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2021-2022 mokslo metams
2021-2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir organizavimo modeliai
Priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas sprendimas
Asmenų prašymų dėl priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos darbo reglamentas
Centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas    Pakeitimas

Mokyklų tinklo pertvarka
Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas Priedas
Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrasis planas  
Pakeitimas 2017     
Pakeitimas 2019 
Pakeitimas 2020
Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrasis planas

Ugdymo organizavimas
Jonavos rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų rajoninių renginių organizavimo tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas
Jonavos rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupės veiklos tvarkos aprašas
Prevencinių programų, galimų vykdyti Jonavos rajono savivaldybės mokyklose, kriterijai
Neįvertintų ir įvertintų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo  darbų saugojimo tvarka

Neformaliojo vaikų švietimo veiklų organizavimas
Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų (neformaliojo vaikų švietimo projektų, edukacinių veiklų ir kitų ugdomojo pobūdžio renginių) programų rėmimo konkurso nuostatai
Jonavos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio ir užimtumo programų rėmimo konkurso tvarkos aprašas

Mokinių pavėžėjimas, socialinė parama
Socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas
Mokinių pavėžėjimo keleiviniu transportu organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas
Jonavos r. savivaldybės švietimo įstaigų mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašas

Finansavimas, lėšų panaudojimas, paslaugų įkainiai
Jonavos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas
Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo, mokėjimo ir lėšų panaudojimo tvarkos apašas pakeitimas
Atsiskaitymo už suteiktas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas
Jonavos rajono mokyklų ūkio lėšų apskaičiavimo tvarkos aprašas
Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas   Pakeitimas
Jonavos rajono švietimo įstaigose teikiamų mokamų paslaugų įkainiai
Jonavos rajono savivaldybės ugdymo įstaigų pareigybių (etatų) normatyvai

Kiti dokumentai
Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių  vaikų apskaitos tvarkos aprašas
Jonavos rajono savivaldybės švietimo tarybos sudėtis
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo Jonavos rajono savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašas