Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Socialinės paramos mokiniams skyrimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Socialinė parama (nemokamas maitinimas, parama mokinio reikmenims įsigyti) skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Socialinė parama (nemokamas maitinimas, parama mokinio reikmenims įsigyti) neskiriama:

1. vyresniems kaip 21 metų mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas; mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas;

2. mokiniams, kurie yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose), išskyrus atvejį, kai mokiniui, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje antroje klasėje skiriami nemokami pietūs nevertinant šeimos gaunamų pajamų;

3. mokiniams, kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus atvejį, kai mokiniui, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje skiriami nemokami pietūs nevertinant šeimos gaunamų pajamų. 

Jeigu, pasibaigus vaiko globai (rūpybai ) asmenys toliau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir pajamos yra mažesnės už nustatytą pajamų dydį, mokiniai turi teisę kreiptis dėl  nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniams nemokamas maitinimas neteikiamas, jeigu jų tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus atvejį, kaip priešmokyklinukui, pirmokui ar antrokui skiriami nemokami pietūs, nevertinant pajamų.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (192 Eur);

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (256 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;

Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose.

Mokiniams, atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas, (ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką) mokyklai ar Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui rekomendavus, gali būti skiriamas nemokamas maitinimas – pietūs, pusryčiai, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir (ar) parama mokinio reikmenims įsigyti, pavakariai (kai mokinys mokosi valstybinėse mokyklose, kitų savivaldybių įsteigtose mokyklose ar kitų savivaldybių teritorijose įsteigtose nevalstybinėse mokyklose), jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio (320 VRP).

Pareiškėjas dėl socialinės paramos mokiniams turi kreiptis į savivaldybės, kurios teritorijoje Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurios teritorijoje faktiškai gyvena, administraciją: į Socialinės paramos skyrių ar Socialinės paramos skyriaus specialistą seniūnijoje (išskyrus  atvejį, kai priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami be atskiro tėvų (globėjų) kreipimosi (nereikia teikti prašymo).

Prašymas-paraiška pateikiamas asmeniškai, paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją) arba elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga. 

Prašymą-paraišką pateikti gali vienas iš mokinio tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą, kurie kreipiasi dėl socialinės paramos mokiniams gavimo.

Prašymus galima pateikti per elektroninių paslaugų portalą ,,Elektroninius valdžios vartai“, prisijungus prie Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) adresu www.spis.lt.

Prašymą-paraišką galima pateikti: dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.; dėl nemokamo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 1 d.; dėl maitinimo mokyklos organizuojamoje vasaros poilsio stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas savivaldybės nustatyta tvarka (prašyme nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu)

Atnaujinimo data 2024-03-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-622 „Dėl Individualiųjų mokymosi priemonių sąrašo patvirtinimo“

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. 1TS-94 "Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos parašo patvirtinimo"

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas-paraiška socialinei paramai mokiniams gauti.

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

3. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis.

4. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti:

4.1. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;

4.2. Sutarties apie nuomojamą žemę kopiją.

5. Kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes). Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla savivaldybės administracijai pateikia tik turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Sidona Valatkevičienė, tel. +370 349 50300, el. paštas sidona.valatkeviciene@jonava.lt , kabinetas – 121

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Aldona Nacevičienė, tel. +370 349 50300, el. paštas aldona.naceviciene@jonava.lt,  kabinetas – 121

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Kristina Graudinienė, tel. +370 349 50211, el. paštas kristina.graudiniene@jonava.lt, kabinetas – 102

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Agnė Gertman, tel. +370 349 73317, el. paštas agne.gertman@jonava.lt, kabinetas – Ruklos seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Laima Jaščemskienė, tel. +370 349 78032 el. paštas laima.jascemskiene@jonava.lt, kabinetas – Šveicarijos ir Užusalių seniūnijos

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas Darius Freimontas, tel. +370 349 49648, el. paštas darius.freimontas@jonava.lt, kabinetas – Bukonių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Daiva Pauplienė, tel. +370 349 35336, el. paštas daiva.paupliene@jonava.lt, kabinetas – Upninkų seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Jolita Gudonavičienė, tel. +370 349 49338, el. paštas jolita.gudonaviciene@jonava.lt, kabinetas – Kulvos ir Žeimių seniūnijos

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Maja Petrova, tel. +370 349 48418 el. paštas maja.petrova@jonava.lt, kabinetas – Šilų seniūnija

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. +370 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas dėl socialinės paramos mokiniams (nemokamo maitinimo ir (ar) paramos mokinio reikmenims įsigyti) skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Prašymo-paraiškos formos patalpintos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/prasymu-formos-socialinei-paramai-gauti Prašymo–paraiškos socialinei paramai mokiniams gauti SP-11 forma
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Pastabos

Paslauga yra galutinė

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Paslauga teikiama ir internetu adresu www.spis.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti