Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymas ir asmeninės pagalbos teikimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į Socialinės paramos skyrių ir pateikia reikiamus dokumentus, užpildo prašymą ir duomenų teisingumą patvirtina parašu. Socialinės paramos skyrius registruoja gautą prašymą.

Atnaujinimo data 2024-03-20
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-07-01 įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25¹ straipsnio įgyvendinimo“

Dėl Asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl asmeninės pagalbos valandinio įkainio Jonavos rajono savivaldybėje patvirtinimo

Dėl asmens pajamų apskaičiavimo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas asmeninei pagalbai gauti;

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo kopija (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybės narių piliečiams);

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota Neįgalumo lygio pažyma, ar Darbingumo lygio pažyma, ar Specialiųjų poreikių lygio pažyma;

Dokumentai, pažymos arba jų kopijos, patvirtinančios asmens gaunamas pajamas;

Dokumentai ar kitą informacija, pagrindžianti prioriteto suteikimą (moksleivio ar studento pažymėjimo kopija, darbdavio pažyma);

Dokumentai, patvirtinantys asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijos (pvz. gimimo liudijimas, teismo sprendimas, įgaliojimas, asmens atstovo raštiškas sutikimas, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas pavardė, gimimo data ir pan.) (taikoma jei kreipiasi asmens atstovas).

 

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas 2-6 punkte nurodytus dokumentus ir kitą informaciją pateikia  tik tuo atveju, jei tokios informacijos nėra valstybės informacinėse sistemose.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Gyvenamosios vietos deklaracija – iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Adresas : A. Vivulskio g. 4A LT-03220 Vilnius

www.gyvreg.lt

Informacija iš socialinės paramos šeimai informacinių sistemų SPIS ir ,,Parama" -  iš UAB ,,Nevda".

 Adresas: Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius

www.nevda.lt

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Bagdonavičienė,

tel. +370 349 50032, el. paštas vitalija.bagdonaviciene@jonava.lt, kabinetas - 118

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė,

tel. +370 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nurodytų visų dokumentų gavimo dienos. Jei socialinis darbuotojas asmeninės pagalbos poreikio vertinimo dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, asmens ligos, traumos, išvykimo ir pan.) negali atlikti per nustatytą terminą, šis terminas gali būti pratęstas, tačiau ne ilgiau kaip 40 darbo dienų.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Asmens mokėjimo dydis priklauso nuo asmens pajamų ir jam suteiktų paslaugų valandų skaičiaus (maksimali paslaugos valandos kaina 8,50 Eur).

Pastabos

Administracinė paslauga yra galutinė. Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar jo tėvai, įtėviai ar globėjai (rūpintojai), ar vaikai (įvaikiai), ar asmens įgaliotas atstovas kreipiasi į asmens nuolatinės gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Įgaliotas tarnautojas privalo įvertinti pateiktus dokumentus, pažymas ir įsitikinti piliečio asmens tapatybe. Įgaliotas tarnautojas patikrina ar tinkamai yra užpildytas prašymas, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir (ar) pažymos (originalai). Socialinis darbuotojas įvertina asmeninės pagalbos asmeniui poreikį ir raštu pateikia Socialinės paramos skyriui motyvuotą išvadą ir rekomendaciją dėl asmeninės pagalbos skyrimo konkrečiam asmeniui tikslingumo (netikslingumo). Administracijos direktorius priima sprendimą dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo (netikslingumo). Įsitikinus asmens tapatybe ir kad pateikti visi reikalingi dokumentai, piliečiui suteikiama visa informacija apie administracinės paslaugos suteikimą/nesuteikimą.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Parsisiųsti