Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Nuostatai

PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2009 m. liepos  23   d.
sprendimu Nr. 1 TS - 224


JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI


I.    BENDROSIOS NUOSTATOS


            1. Jonavos rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Jonavos savivaldybės administracijos tikslus, uždavinius ir funkcijas, valdymą ir struktūrą, darbo organizavimą, lėšų ir turto naudojimo tvarką, kontrolę ir atsakomybę bei funkcijų perdavimą.
            2. Jonavos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra Jonavos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą. Administracijos buveinės adresas: Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava.
            3. Administracijos steigėja yra Savivaldybė. Administracijos veikla – neterminuota. Steigėjo teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Jonavos savivaldybės taryba (toliau – Taryba).
            4. Administracija turi atskirą herbinį antspaudą ir  sąskaitas bankuose. Administracijos filialai – seniūnijos - turi sąskaitų bankuose ir herbinius antspaudus su Vyčiu ir su gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, ar Savivaldybės herbu.
            5. Administracijos vadovas yra Administracijos direktorius, pavaldus Tarybai, atskaitingas Tarybai ir Savivaldybės merui (toliau – Meras).
            6. Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių Administracijos direktoriaus siūlymu Mero teikimu tvirtina ir keičia Taryba, o pareigybes tvirtina  Administracijos direktorius.
            7. Administracija nėra pavaldi valstybės valdžios ir valdymo institucijoms išskyrus atvejį, kai įvedamas tiesioginis valdymas. Administracijos įgaliojimai nesusiję su Tarybos įgaliojimų pabaiga.
            8. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, negali būti Savivaldybės, kurioje jie dirba, Tarybos nariais.
            9. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Tarybos sprendimais, Mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais.
            10. Administracija yra labdaros ir paramos gavėjas.


II.    ADMINISTRACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS


            11. Pagrindiniai Administracijos tikslai:
            11.1. padėti Tarybai skatinti ir plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą;
            11.2. sudaryti būtinas teisines prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms;
            11.3. skatinti Administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, administracinius gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą.
            12. Administracijos uždaviniai yra:
            12.1. vykdyti viešąjį administravimą;
            12.2. organizuoti ir užtikrinti viešųjų paslaugų teikimą;
            12.3. užtikrinti administracinių paslaugų teikimą.
            13. Administracija, vadovaudamasi vietos savivaldos principais:
            13.1. Savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
            13.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Tarybos sprendimų;
            13.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja Savivaldybės biudžeto pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą;
            13.4.  organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;
            13.5.  administruoja viešųjų paslaugų teikimą;
            13.6. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus, būtinus Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti;
            13.7. atlieka Tarybos sekretoriato, Mero, Mero pavaduotojo, Tarybos narių, kai šie vykdo savo įgaliojimus, ir Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą;
            13.8. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose;
            13.9. teikia administracines paslaugas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


III.    ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS
       


            14. Administraciją sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (administracijos filialai).  Jie vykdo Tarybos formuojamą Savivaldybės politiką ir atsako už tam tikrą Savivaldybės veiklos sritį.
            15. Administracijos padalinių kompetenciją, funkcijas, teises, atsakomybę, darbo organizavimą reglamentuoja šių padalinių nuostatai, o reikalavimus, funkcijas ir atsakomybę Administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nustato Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti pareigybių aprašymai ir  Administracijos darbo tvarkos taisyklės.
            16. Administracijai vadovauja Administracijos direktorius. Administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymai. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas Mero teikimu Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Dėl Administracijos direktoriaus pavadavimo sprendžia savivaldybės taryba.
            17. Tarybos sprendimu gali būti steigiama Administracijos direktoriaus pavaduotojo (-jų) pareigybė(-s). Administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai) (jeigu ši (-ios) pareigybė  (-ės) steigiama   (-os)  į  pareigas  Administracijos direktoriaus  siūlymu Mero teikimu skiriamas (-i) Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.      
            18. Tarnybines  nuobaudas  Administracijos direktoriui  (direktoriaus  pavaduotojui (-ams)) už   tarnybinius nusižengimus  skiria  Taryba. Tarnybinės   nuobaudos skyrimo  procedūra  pradedama Mero iniciatyva arba remiantis   jo gauta  rašytine  informacija apie   Administracijos direktoriaus   (direktoriaus   pavaduotojo   (-ų))    tarnybinius nusižengimus.
            19. Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Administracijos direktoriaus pareigas nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose, Tarybos reglamento tvarka atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas. Jeigu Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė nesteigiama, tai Administracijos direktorių atostogų ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, jo pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos teisės aktų nustatyta tvarka pavedamos atlikti kitam Administracijos valstybės tarnautojui.
            20. Administracijos direktorius jam įstatymų ir Tarybos perduotus įgaliojimus, išskyrus šitų nuostatų 22.2. ir 22.3. punktuose nustatytus įgaliojimus, turi teisę kiek ji neapribota Tarybos sprendimu, pavesti vykdyti Administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams). Administracijos direktoriaus pavaduotojas atsiskaito Administracijos direktoriui, o prireikus – ir Tarybai.
            21. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Administracijos direktorius ir jo pavaduotojas (pavaduotojai) yra pavaldūs ir atskaitingi Vyriausybės įgaliotiniui.
            22. Administracijos direktorius:
            22.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės bei Tarybos sprendimų įgyvendinimą Savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;
            22.2. administruoja asignavimus, Tarybos skirtus Administracijai;
            22.3. Tarybos nustatyta tvarka  administruoja Savivaldybės biudžeto asignavimus, organizuoja Savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už Savivaldybės ūkinę bei finansinę veiklą;
            22.4. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos   struktūrinių   padalinių ir Administracijos filialų - seniūnijų - veiklos nuostatus, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;
            22.5. administruoja Savivaldybės turtą;
            22.6. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Tarybos sprendimus jam priskirtas Savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;
            22.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;
            22.8. organizuoja Tarybos narių ir valstybės tarnautojų  ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;
            22.9. įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės nutarimus  ir Tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijos struktūriniams padaliniams, Administracijos filialams - seniūnijoms bei į struktūrinius padalinius neįeinantiems  valstybės tarnautojams;
            22.10. be atskiro įgaliojimo atstovauja Administracijai teismuose bei santykiuose su kitais asmenimis;
            22.11. organizuoja piliečių pasiūlymų, paklausimų, prašymų nagrinėjimą bei kontroliuoja, kaip jie sprendžiami;
            22.12. užtikrina Savivaldybės institucijų patvirtintų programų vykdymo ir paskirtų biudžeto asignavimų naudojimo veiksmingumą ir rezultatyvumą;
            22.13. įgyvendina Savivaldybės kontrolieriaus pasiūlymus dėl patikrinimo metu konstatuotų trūkumų pašalinimo ir teikia Savivaldybės kontrolieriui informaciją apie trūkumų pašalinimą ir pasiūlymų įvykdymą;
            22.14.  pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir Administracijos vardu sudaro sutartis;
            22.15. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą teikdamas savo veiklos ataskaitas Tarybai ir Merui;
            22.16. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais,   bet  ne  rečiau  kaip  kartą  per  metus,  informuoja Savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;
            22. 17. teikia merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus savivaldybėje, savivaldybės administracijoje.
            23. Administracijos direktoriaus pavaduotojas:
            23.1. atlieka Administracijos direktoriaus jam perduotus įgaliojimus, jo pareigybės aprašyme bei Lietuvos Respublikos įstatymais jam numatytas funkcijas;
            23.2. įgyvendina Tarybos jam pavestus Tarybos kompetencijos įgaliojimus;
            23.3. atsiskaito už savo veiklą teikdamas ataskaitą Administracijos direktoriui, o prireikus, jeigu jam suteikti paprastosios Tarybos kompetencijos įgaliojimai, Tarybai reglamento nustatyta tvarka ir terminais.
 


IV.    ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

            24. Valstybės tarnautojų teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai bei teisės aktai, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas bei kiti teisės aktai. Administracijos  valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atskaitingi Administracijos direktoriui. Į padalinių sudėtį įeinantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atskaitingi ir padalinio vedėjui.
            25. Darbas Administracijoje organizuojamas vadovaujantis patvirtintais padalinių nuostatais ir tarnautojų pareigybių aprašymais.
            26. Administracijos direktorius ar direktoriaus pavaduotojas veiklos klausimais organizuoja Administracijos padalinių vadovų ir į padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų pasitarimus (toliau – Administracijos pasitarimai):
            26.1. Administracijos pasitarimų datą, laiką ir vietą, kviestinų asmenų sąrašą nustato Administracijos direktorius ar direktoriaus pavaduotojas;
            26.2. Administracijos pasitarimų metu Administracijos padalinių vadovai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai atsiskaito už pavedimų vykdymą, Savivaldybės strateginio plano įgyvendinimą, informuoja apie artimiausius darbus, rengiamus (parengtus) Tarybos sprendimų projektus.
            27. Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai privalo palaikyti ryšius taip, kad galėtų efektyviai vykdyti savo administracines funkcijas.
            28. Tarybos sprendimų projektų rengimas ir pateikimas Tarybai:
            28.1. Tarybos sprendimų projektus pagal kompetenciją rengia Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai;
            28.2. Tarybos sprendimų projektai rengiami vadovaujantis Tarybos reglamento nustatyta tvarka ir Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka.
            29. Administracijos direktorius gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti savo ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo, jeigu jam suteikti vykdomosios valdžios įgaliojimai, priimtus teisės aktus.


V.    ADMINISTRACIJOS LĖŠŲ IR KITO TURTO NAUDOJIMO TVARKA


            30. Administracijos administruojamus savivaldybės finansinius išteklius sudaro: Savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės ir Savivaldybės specialiųjų fondų lėšos, nebiudžetinių fondų lėšos, Europos Sąjungos ir kitų fondų lėšos, Savivaldybės Privatizavimo fondo lėšos, valstybės institucijų lėšos programoms vykdyti, paskolos, negrąžintina finansinė parama, lėšos, gautos už teikiamas paslaugas, kitos lėšos, gautos teisės aktų nustatyta tvarka.
            31. Tarybos patvirtintus biudžeto asignavimus Administracijai išlaikyti valdo Administracijos direktorius.
            32. Administracija Vyriausybės nustatyta tvarka tvarko Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto bei valstybės patikėjimo teise valdomo turto apskaitą ir teikia Tarybai pasiūlymus dėl efektyvaus jo naudojimo.
            33. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už:
            33.1. programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų, atitinkantį programoje nustatytus tikslus, ir rezultatyvų naudojimą;
            33.2. buhalterinės apskaitos organizavimą, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio rengimą bei pateikimą pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.
            34. Savivaldybės turtą Administracija valdo ir naudoja patikėjimo teise Biudžetinių įstaigų įstatymo, Valstybės ir savivaldybių įmonių, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei Tarybos sprendimų nustatyta tvarka.
            35. Administracija skirtus asignavimus programoms vykdyti naudoja pagal patvirtintas Administracijos direktoriaus sąmatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.


VI.    ADMINISTRACIJOS VEIKLOS IR FINANSINĖ KONTROLĖ


            36. Vyriausybės atstovas atlieka administracinę priežiūrą, tai yra prižiūri, kaip Administracijoje laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
            37. Taryba gali sustabdyti ar panaikinti Administracijos direktoriaus įsakymus, kuriais įgyvendinami Tarybos sprendimai.
            38. Valstybės kontrolė turi teisę audituoti Administracijai skirtų Savivaldybės biudžeto asignavimų vykdymą. Savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo Valstybės kontrolė audituoja pagal valstybinio audito mastą, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatyme.
            39. Savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) prižiūri, ar teisėtai efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
            40. Už efektyvios vidaus kontrolės (visų kontrolės rūšių, įskaitant ir finansų kontrolę) sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą atsako Administracijos direktorius.
            41. Finansų kontrolė Administracijoje atliekama atsižvelgiant į Administracijos direktoriaus patvirtintas taisykles, kurių privalo laikytis visi Administracijos padaliniai ir į padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai. Už finansų kontrolę yra atsakingi Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti valstybės tarnautojai arba darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
            42. Vidaus auditą Administracijoje ir jos reguliavimo sričiai priskirtose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose atlieka savivaldybės Centralizuota vidaus audito tarnyba, kurios veiklą reglamentuoja Administracijos direktoriaus patvirtinti šios tarnybos nuostatai.
            43. Pasibaigus biudžetiniams metams, Tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansų ar veiklos auditas.


VII.    ADMINISTRACIJOS ANTSPAUDAS


            44. Administracijos antspaudas (toliau – Antspaudas) naudojamas:
            44.1. dokumentuose, kuriuose dėti Antspaudą numatyta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, Savivaldybės institucijų sprendimus;
            44.2. dokumentuose, kuriais suteikiami įgaliojimai Administracijos valstybės tarnautojams atstovauti Administracijai valstybės institucijose, teismuose, santykiuose su kitais juridiniai bei fiziniais asmenimis, Tarybos nustatyta tvarka sudarant sutartis;
            44.3. Administracijos vadovybės tvirtinamuose dokumentuose.
            45. Už Antspaudo naudojimą atsakingas Administracijos direktorius. Antspaudą dokumentuose deda ir saugo Administracijos direktorius arba jo paskirtas atsakingas Administracijos valstybės tarnautojas.


VIII.    ADMINISTRACIJOS FUNKCIJŲ PERDAVIMAS


            46. Tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius Tarybos sprendime nurodytu laiku turi perduoti funkcijas naujam Administracijos direktoriui ar kitam Tarybos įgaliotam asmeniui, dalyvaujant Merui.
            47. Perduodant funkcijas, turi būti surašomas priėmimo – perdavimo ir aktas (toliau – Aktas). Atskirais atvejais gali būti sudaroma komisija. Akte turi būti pateikiami svarbiausieji duomenys, apibūdinantys faktinę Administracijos būklę, Administracijos struktūrą, etatus ir personalą, Savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas bei organizacijas, Administracijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymą, taip pat Savivaldybės turto aprašą, archyvą.
            48. Aktą pasirašo funkcijas perduodantis ir juos priimantis asmuo. Aktą tvirtina Meras. Jei funkcijas perduodantis arba juos priimantis asmuo nesutinka su kai kuriais Akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas Aktą.
            49. Aktas surašomas trimis egzemplioriais: vienas pridedamas prie Tarybos posėdžio protokolo, kitus du gauna funkcijas priimantis asmuo ir buvęs Administracijos direktorius.
            50. Administracijos padalinių funkcijų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja Administracijos padalinių nuostatai, į padalinių sudėtį neįeinančių valstybės tarnautojų funkcijų perdavimo ir priėmimo tvarką reglamentuoja Administracijos direktoriaus įsakymai.


IX.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


           51. Administracija informuoja visuomenę apie savo veiklą ir pagal pareiškėjų pateiktus prašymus, pateikia oficialius dokumentus bei kitą informaciją vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
            52. Piliečių ir kitų asmenų prašymai bei skundai nagrinėjami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
            53. Administracijos priimti administraciniai teisės aktai gali būti skundžiami teismui.
            54. Administracija gali būti pertvarkyta, reorganizuota ar likviduota Tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme ir kitose teisės aktuose nustatyta tvarka.


______________________