Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus: 1. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas. 2. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį (kai skola didesnė kaip 290 eurų) su šių paslaugų tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą. Reikalavimai,  įsigaliosiantys kitą dieną po to, kai sueina 6 mėnesiai, kai buvo atšaukta Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbta ekstremalioji situacija ir karantinas, arba kai sueina jų paskelbimo terminai: Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus: 1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo. Jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė viršija turto vertės normatyvą ir kreipiamasi pirmą kartą arba praėjus ne mažiau kaip 24 mėnesiams nuo paskutinio mėnesio, už kurį kompensacijos buvo paskirtos,  šis reikalavimas 3 mėnesius netaikomas. 2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka Įstatyme nustatytas sąlygas. 3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį ( kai skola didesnė kaip 290 eurų) su šių paslaugų tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą. Prašymas-paraiška pateikiamas raštu asmeniškai, paštu, per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją) arba elektroniniu būdu, kai valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama elektroninė paslauga. Jei prašymas-paraiška pateikiamas paštu, elektroniniu būdu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu).
Atnaujinimo data 2024-03-19
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. 1TS-20 patvirtintas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas–paraiška (priklausomai nuo aplinkybių): 1.1. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti (SP-4 forma); 1.2. Prašymas–paraiška piniginei socialinei paramai gauti (SP-4(A) forma, kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys);

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

3. Pažyma gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiams);

4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama;

5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti: 5.1.Teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo; 5.2. Įmonės, įstaigos organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti; 5.3. Pažymą iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų, apie asmens mokymąsi arba studijas pagal tam tikrą programą (jei duomenų apie mokymąsi nėra mokinių (studentų) registre); 5.4. Sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos; 5.5. Ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė); 5.6. Sutarties apie nuomojamą žemę kopiją; 5.7. Sudarytą sutartį su energijos, kuro, vandens tiekėjais dėl įsiskolinimo padengimo arba teismo sprendimą dėl įsiskolinimo padengimo; 5.8. Dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją;

6. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, įregistruota viešajame registre;

7. Asmeninės sąskaitos numeris (kai kreipiamasi dėl kieto ir kitokio kuro).

8. Atsiskaitymo už paslaugas knygelė arba dokumentas, patvirtinantis atsiskaitymą už paslaugas. 9. Kiti dokumentai (priklausomai nuo aplinkybių).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Monika Stanienė,

tel. +370 349 54669, el. paštas monika.staniene@jonava.lt  , kabinetas – 120

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Gintė Komičienė,

tel. +370 349 54669, el. paštas ginte.komiciene@jonava.lt, kabinetas – 120

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Aldona Nacevičienė,tel. +370 349 50300, el. paštas aldona.naceviciene@jonava.lt,  kabinetas – 121

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Sidona Valatkevičienė,

tel. +370 349 50300, el. paštas sidona.valatkeviciene@jonava.lt, kabinetas – 121

Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Kristina Graudinienė,

tel. +370 349 50211, el. paštas kristina.graudiniene@jonava.lt, kabinetas – 102

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Agnė Gertman,

tel. +370 349 73317, el. paštas agne.gertman@jonava.lt, kabinetas – Ruklos seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Laima Jaščemskienė,

tel. +370 349 78032 el. paštas laima.jascemskiene@jonava.lt, kabinetas – Šveicarijos ir Užusalių seniūnijos

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistas Darius Freimontas,

tel. +370 349 49648, el. paštas darius.freimontas@jonava.lt, kabinetas – Bukonių seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė  Daiva Pauplienė tel. +370 349 35336, el. paštas daiva.paupliene@jonava.lt, kabinetas – Upninkų seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Jolita Gudonavičienė, tel. +370 349 49338, el. paštas jolita.gudonaviciene@jonava.lt, kabinetas – Kulvos seniūnija

Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Maja Petrova, tel. +370 349 48418 el. paštas maja.petrova@jonava.lt, kabinetas – Šilų seniūnija

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. +370 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 kalendorinių dienų. Sprendimas dėl kompensacijų skyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai

Pastabos

Paslauga yra galutinė. Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus. Priimant asmens prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas. Apskaičiuotų kompensacijų sumos už centralizuotai teikiamą šilumą, geriamąjį vandenį ir karštą vandenį pervedamos į šias paslaugas teikiančių juridinių asmenų sąskaitas už kiekvieną praėjusį mėnesį. Apskaičiuotų kompensacijų sumos, kai būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras, kompensacijų gavėjams (išskyrus socialinę riziką patyrusius asmenis) išmokamos pinigais. Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl paramos skyrimo.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Paslauga teikiama ir internetu adresu www.spis.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti
Priedai

Parsisiųsti 

Parsisiųsti 

Parsisiųsti