Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Tūkstantmečio mokyklų programa

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su penkiomis mūsų rajono mokyklomis (Senamiesčio gimnazija, Jeronimo Ralio gimnazija, Raimundo Samulevičiaus progimnazija, Justino Vareikio progimnazija, „Neries“ pagrindine mokykla) yra projekto partnerė ir įgyvendins 1-3 punkte numatytas veiklas.

TŪM programoje dalyvaujančias penkias mokyklas pasieks beveik 3 mln. Eur investicijos, kurių dėka bus modernizuotos, įkurtos laboratorijos, edukacinės, sporto, kūrybiškumo, sensorinės poilsio, laisvalaikio erdvės, įsigyta reikalinga įranga bei priemonės. Suplanuota daug kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų.

Kartu su socialiniais partneriais bus organizuojamas tikslinis vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas visose keturiose TŪM srityse, veiklos, orientuotos į bendradarbiavimo plėtojimą, mokyklų bendruomeniškumo stiprinimą, įtraukiojo ugdymo vertybių puoselėjimą.

Numatytas infrastruktūros pokytis atnaujinant mokyklų formalias ir neformalias aplinkas: Kultūros terasos įrengimas, erdvės „Biblioteka be sienų“, laisvalaikio ir lauko erdvių atnaujinimas, muzikos ir dainavimo laboratorijos, mokyklinio teatro studija, biotechnologijų laboratorija, inžinerijos ir robotikos laboratorijos/klasės, STEAM laboratorijos. Mokyklose suplanuotas interaktyvių mokymosi erdvių įrengimas kalbų, matematikos, fizikos, socialinių mokslų kabinetuose. Numatytas technologijų dirbtuvių įrengimas ir modernizavimas, gamtos mokslų laboratorijos modernizavimas.

Dėmesys ir erdvių, atliepiančių mokinių lyderystės raiškos stiprinimo poreikius, įrengimui.

Įgyvendinant įtraukties principą suplanuotas universalaus dizaino principais grindžiamos ugdymo aplinkos sukūrimas įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams: socialinių emocinių erdvių įkūrimas, sensorinio kambario įrengimas ir relaksacijos kabinetų įrengimas.

Numatytas naujų/atnaujintų erdvių aprūpinimas baldais bei reikiamomis priemonėmis.

Vienas kertinių TŪM programos principų – tinklaveika, bendradarbiavimas ir dalijimasis ištekliais, todėl TŪM programos investicijas gavusios mokyklos su kitomis savivaldybės mokyklomis dalinsis tiek atnaujintomis pedagoginių darbuotojų žiniomis, naujais veiklos modeliais, mokymosi priemonėmis, tiek ir atnaujinta infrastruktūra.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami projekto rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis.
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis.
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis.
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose.
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

 

Tikimės, kad TŪM programos dėka pasitelkiamos kultūrinės, meninės priemonės ir numatytos veiklos pasitarnaus kiekvienos programoje dalyvausiančios mokyklos bendruomenės ūgčiai ir mokymosi pažangai didinti.

Projekto kontaktinis asmuo savivaldybėje: Danguolė Deikienė, tel. (8 349) 50 044, el. p. danguole.deikiene@jonava.lt