Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Lobistinė veikla

LOBISTINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TVARKOS APRAŠAS         

VTEK parengta informacija ir svetainės nuorodos:

Lobistas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba kita organizacija ar jų padalinys, vykdantys lobistinę veiklą.

Lobistinė veikla – fizinio asmens, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinio veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką Lobistinės veiklos įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo ar lobistinės veiklos naudos gavėjo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai.

Neteisėta lobistine veikla laikoma jei:

 • lobistas nedeklaruoja lobistinės veiklos;
 • lobistinę veiklą vykdo į lobistų sąrašą neįrašytas asmuo.

Lobistų sąrašas bei informacija apie lobistinės veiklos sustabdymą, atnaujinimą ir išbraukimą iš lobistų sąrašo, o taip pat skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos ir asmenų, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijos skelbiamos VTEK Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje SKAIDRIS.

Lobistas privalo: prisistatyti asmeniui, kuriam lobistine veikla siekiama daryti įtaką, pateikti lobisto pažymėjimą, išduotą VTEK, nurodyti lobistinės veiklos užsakovą, lobistinės veiklos naudos gavėją ir norimą priimti arba nepriimti teisės akto projektą, prireikus susitarti dėl susitikimo vietos ir laiko.

Lobistui draudžiama: teikti asmeniui, kuriam lobistine veikla siekiama daryti įtaką, dovanas arba žadėti atlygį už priimtą arba nepriimtą teisės aktą ar administracinį sprendimą.

Lobistinės veiklos priežiūrą pagal įstatymą vykdo VTEK.

Kas nelaikoma lobistine veikla:

 • viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų veikla įstatymų nustatyta tvarka renkant, rengiant, skelbiant ir skleidžiant viešąją informaciją;
 • asmenų veikla, kai jie valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų iniciatyva ir kvietimu atlygintinai ar neatlygintinai kaip ekspertai ar specialistai dalyvauja susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose dėl teisės aktų projektų rengimo pagal Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymą;
 • valstybės politikų, valstybės pareigūnų ar valstybės tarnautojų veiksmai inicijuojant, rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir priimant teisės aktus, atliekami pagal teisės aktų nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas, ir kitų asmenų, kurie pagal teisės aktų nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir priimant teisės aktus, veikla;
 • įstatymų nustatyta tvarka konsultavimosi su visuomene metu gauti pasiūlymai ir vertinimai;
 • peticijos, referendumo, piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisės įgyvendinimas įstatymų nustatyta tvarka;
 • fizinio asmens pareikšta nuomonė dėl teisėkūros, išskyrus atvejus, kai fizinis asmuo sistemiškai ir nuolat rengia teisės aktų projektus ir siūlo inicijuoti šių teisės aktų projektų svarstymą teisės aktų nustatyta tvarka ir kai šie teisės aktų projektai rengiami atstovaujant ne savo asmeniniams interesams arba fizinis asmuo reiškia nuomonę dėl teisėkūros ir ši nuomonė reiškiama atstovaujant verslo tikslų siekiantiems juridiniams asmenims arba tokius juridinius asmenis vienijančioms asociacijoms; juridinio asmens pareikšta nuomonė dėl teisėkūros, išskyrus atvejus, kai juridinis asmuo parengia konkretų teisės akto projektą ir siūlo inicijuoti šio teisės akto projekto svarstymą teisės aktų nustatyta tvarka arba kai nuomonę dėl teisėkūros reiškia juridinis asmuo, kuris atstovauja ir (ar) vienija verslo tikslų siekiančius juridinius asmenis ar tokius juridinius asmenis vienijančias asociacijas;
 • specialiuose įstatymuose tiesiogiai nurodytų viešųjų juridinių asmenų veikla, tenkinanti viešąjį interesą;
 • asmenų veikla, kai jie dalyvauja viešuose susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose, kituose viešuose renginiuose ir (ar) renginiuose, kurie viešai transliuojami;
 • asmenų veikla, kai jie viešai skleidžia informaciją visuomenės informavimo priemonėje;
 • politinių partijų veikla;
 • viešosios naudos nevyriausybinių organizacijų veikla;
 • religinių bendruomenių ir bendrijų veikla bendradarbiaujant su kompetentingomis valstybės institucijomis švietimo, kultūros, šeimos, socialiniais, dorovės ir žmogaus orumo apsaugos klausimais.

Kaip bendrauti su lobistais

Jei, Jums atliekant tarnybines pareigas, lobistai siekia Jums daryti įtaką lobistine veikla ir kreipiasi į Jus raštu, elektroninėmis priemonėmis ar tiesiogiai, VTEK rekomenduoja:

VENGTI:

 1. Susitikti su asmeniu, kuris, siekdamas daryti įtaką dėl teisės aktų priėmimo arba nepriėmimo, kreipėsi į Jus raštu, elektroninėmis priemonėmis, telefonu ar tiesiogiai, jeigu jis ar ji neįrašytas (-a) į lobistų sąrašą.
 2. Susitikti ar priimti kvietimus į įvairius renginius neįvertinus situacijos, nes lobistinę veiklą gali vykdyti įvairių profesijų atstovai, įskaitant teisininkus ir konsultantus.
 3. Dalyvauti susitikimuose su lobistais ir jų organizuojamuose renginiuose, jeigu dėl to galėtų kilti abejonių dėl Jūsų pačių ar Jūsų institucijos ar įstaigos veiklos skaidrumo.
 4. Bendrauti su lobistu neįvertinus galimybės į šį bendravimą įtraukti ir kitas suinteresuotas šalis
 5. Po darbo valandų organizuoti susitikimus su lobistu ar dalyvauti šiuose susitikimuose ne valstybės institucijų ar įstaigų patalpose (pvz., kavinėse, restoranuose ir kt.).
 6. Dalintis informacija su lobistu, jeigu neturite įgaliojimo tą daryti, taip pat teikti lobistui konfidencialią informaciją.
 7. Daryti ir sakyti tai, kas galėtų būti vertinama kaip pirmenybę (išskirtines sąlygas) lobistui suteikiantis elgesys.
 8. Sudaryti lobistui įspūdį, kad jo ar jos patarimai, idėjos, pateikta informacija gali būti ar bus lemiantys sprendimų priėmimo procese.
 9. Priimti iš lobisto dovanas ar kitokį atlygį.
 10. Slėpti, kad lobistas bandė teikti Jums dovanas ar žadėjo atsilyginti už priimtą arba nepriimtą teisės aktą.

IMTIS VEIKSMŲ:

 1. Įsitikinti, kad asmuo, kuris, siekdamas daryti įtaką dėl teisės aktų priėmimo arba nepriėmimo, kreipėsi į Jus raštu, elektroninėmis priemonėmis, telefonu ar tiesiogiai ir su kuriuo ketinate susitikti ar priimti jo ar jos kvietimą dalyvauti renginyje, yra įrašytas (-a) į lobistų sąrašą.
 2. Išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir kas jo ar jos lobistinę veiklą finansuoja (kas yra lobistinės veiklos užsakovas (-ai)). Jei būtina, paprašyti lobisto pateikti papildomą informaciją.
 3. Išsiaiškinti su lobistu planuojamo susitikimo tikslą, susitikime dalyvausiančius asmenis, planuojamus aptarti klausimus bei kitą susijusią informaciją dar iki susitinkant.
 4. Informuoti savo tiesioginį vadovą apie planuojamą susitikimą su lobistu. Po susitikimo pateikti vadovui informaciją apie įvykusį pokalbį.
 5. Įvertinti, ar susitikimas su lobistu nesukels Jums interesų konflikto rizikos. Įvertinti, kaip tokioje situacijoje galėtų būti vertinami Jūsų, kaip valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens, veiksmai.
 6. Pasikonsultuoti su VTEK, jei dėl bendravimo su lobistu kyla abejonių.
 7. Po susitikimo, pokalbio telefonu su lobistu arba gavus rašytinį/elektroninėmis priemonėmis siųstą jo kreipimąsi, išsiųsti jam ar jai kvietimą raštu (pvz., el. laišku) į Jūsų institucijoje ar įstaigoje rengiamus susitikimus, posėdžius, pasitarimus dėl teisės akto projekto. Naudokitės Jūsų institucijoje veikiančia dokumentų valdymo sistema.
 8. Pasižymėti susitikimo su lobistu datą, vietą, dalyvių vardus ir pavardes, aptariamus klausimus.
 9. Laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų pateikiant lobistui duomenis ir informaciją.
 10. Nedelsiant pranešti VTEK apie neteisėtą lobistinę veiklą ir lobisto pažadus atsilyginti ar bandymą teikti dovanas už priimtą arba nepriimtą teisės aktą.

VTEK svetainės nuorodos:

Su lobistine veikla susijusi teisinė informacija

https://vtek.lt/lobistine-veikla/susijusi-teisine-informacija/

VTEK skrajutė „5 žingsniai skaidraus lobizmo link"

VTEK rekomendacijos „KAIP BENDRAUTI SU LOBISTAIS"