Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Tarybos veiklos reglamentas

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. rugpjūčio 16 d.

sprendimu Nr. 1TS-125

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Jonavos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba), Jonavos rajono savivaldybės tarybos komitetų (toliau – komitetas), Jonavos rajono savivaldybės tarybos komisijų (toliau – komisija) bei atskirų Tarybos narių įgaliojimus, pareigas ir teises, jų veiklos tvarką ir formas. Taip pat nustato Jonavos rajono savivaldybės mero (toliau – meras), savivaldybės kontrolieriaus atsiskaitymo Tarybai ir gyventojams bei Tarybos ir atskirų Tarybos narių atsiskaitymo gyventojams tvarką ir numato pagrindines bendravimo su gyventojais formas ir būdus.
 2. Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatomis.
 3. Reglamentas tvirtinamas ir gali būti papildytas ar keičiamas Tarybos sprendimu.
 4. Tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai.
 5. Reglamento sąvokos atitinka Vietos savivaldos įstatyme vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

 TARYBOS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ĮGALIOJIMAI

 1. Tarybos narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią naujai išrinkta Taryba susirenka į pirmąjį posėdį. Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anksčiau išrinktų Tarybos narių įgaliojimų laikas.
 2. Tarybos narys visas valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo teises įgyja tik po to, kai prisiekia Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Prisiekusiam Tarybos nariui įteikiamas Tarybos nario pažymėjimas.
 3. Draudžiama Tarybos narį persekioti už jo balsavimą ar pareikštą nuomonę Tarybos, jos komitetų, komisijų ar savivaldybės kolegijos posėdžiuose. Už asmens įžeidimą ar šmeižtą, už asmens garbę ir orumą žeminančios ir tikrovės neatitinkančios informacijos paskleidimą Tarybos narys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Tarybos narys privalo:
  • dalyvauti Tarybos posėdžiuose;
  • būti vieno (be Kontrolės komiteto) komiteto nariu;
  • dalyvauti komiteto ir komisijos, kurio narys jis yra, posėdžiuose;
  • priimti savivaldybės nuolatinius gyventojus ir ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaityti jiems už savo veiklą;
  • patekęs į situaciją, kai atliekant pareigas ar vykdant pavedimą reikia priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, susijusį su savo (ar artimo asmens) privačiais interesais, prieš pradedant klausimo rengimą (aptarimą), svarstymą ar priėmimą, arba pačios minėtos procedūros metu:
   • informuoti merą ir (ar) Tarybos narius arba kitus asmenis, kurie kartu dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, apie esamą interesų konfliktą ir nurodyti jį keliančias aplinkybes;
   • raštu arba žodžiu pareikšti apie nusišalinimą;
   • pareiškus apie nusišalinimą, nedalyvauti svarstant klausimą dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), išeiti iš posėdžių salės (patalpos), kurioje svarstomas klausimas ir (ar) balsuojama, o jeigu pareikštasis nusišalinimas priimamas, nedalyvauti toliau svarstant interesų konfliktą keliantį klausimą ir išeiti iš posėdžio salės (patalpos);
  • pareiškus apie nusišalinimą, esant aplinkybėms, keliančioms nuolatinį interesų konfliktą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, patikslinti arba papildyti deklaraciją, nurodant aplinkybes, dėl kurių kilo interesų konfliktas, jei tos aplinkybės nebuvo nurodytos iki klausimo svarstymo pradžios.
 5. Tarybos narys apie nusišalinimą pareiškia:
  • Tarybos posėdžio metu – Tarybai, iki posėdžio – merui, jei mero nėra, – Tarybos nariui, laikinai einančiam mero pareigas arba Tarybos nariui, pavaduojančiam merą, užtikrinančiam šio klausimo įtraukimą į Tarybos posėdžio, kuriame bus svarstomas interesų konfliktą keliantis klausimas, darbotvarkę. Tarybos posėdyje balsuojama dėl nusišalinimo priėmimo (nepriėmimo), rezultatai pažymimi posėdžio protokole;
  • Tarybos komiteto ar komisijos posėdžio metu – jo nariams, arba iki posėdžio – atitinkamo komiteto ar komisijos pirmininkui ar laikinai jo pareigas einančiam asmeniui. Nusišalinimo priėmimas (nepriėmimas) svarstomas komiteto ar komisijos posėdyje balsuojant, o rezultatai pažymimi posėdžio protokole;
  • Tarybos narių frakcijos ar grupės pasitarimo metu – jos nariams, arba iki pasitarimo – jos pirmininkui ar laikinai pirmininko pareigas einančiam Tarybos nariui. Nusišalinimo priėmimas (nepriėmimas) svarstomas frakcijos ar grupės pasitarime balsuojant, o rezultatai pažymimi posėdžio protokole.
 6. Tarybos narys turi teisę:
  • Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka rinkti ir būti išrinktas į pareigas Tarybos struktūriniuose padaliniuose;
  • šio reglamento nustatyta tvarka siūlyti Tarybai svarstyti klausimus, rengti Tarybos sprendimų projektus, iš mero, vicemero, savivaldybės administracijos ar kitų savivaldybės įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių gauti visą Tarybos nario veiklai reikalingą, su Taryboje nagrinėjamais ar rengiamais nagrinėti klausimais, susijusią informaciją, dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, raštu ir žodžiu pateikti pastabas dėl Tarybos sprendimų projektų, dėl Tarybos darbo tvarkos ir kt., Tarybos posėdžio metu klausti pranešėjų ar, kalbėti dėl vedimo tvarkos, kreiptis su paklausimais į savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės tarnautojus;
  • dalyvauti ir kalbėti komitetų ir komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi jo pateikti arba su jo elgesiu susiję klausimai;
  • jungtis į Tarybos narių frakcijas ar Tarybos narių grupes reglamento nustatyta tvarka;
  • gauti iš savivaldybės administracijos darbo vietą posėdžiui, technines priemones ir pagalbą Tarybos nario įgaliojimams vykdyti;
  • savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių padėjėjų, kurie Tarybos nario prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju gali būti pilnametis asmuo, kuris nėra tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Tarybos nario visuomeniniu padėjėju negali būti asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, taip pat kuris įstatymų nustatyta tvarka yra uždraustos organizacijos narys. Tarybos nario visuomeninių padėjėjų skaičius negali viršyti savivaldybėje įsteigtų seniūnijų skaičiaus. Siekiant užtikrinti viešumą ir skaidrumą, informacija apie asmenį, Tarybos nario paskirtą jo visuomeniniu padėjėju (asmens vardas, pavardė, paskyrimo data), nedelsiant paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje, ir joje skelbiama tol, kol asmuo eina Tarybos nario visuomeninio padėjėjo pareigas.
 7. Tarybos posėdžių darbotvarkės turi būti patvirtintos tokios, ir posėdžiai, susitikimai bei pavedimai turi būti organizuoti taip, kad:
  • Tarybos posėdis netruktų ilgiau kaip 6 valandas;
   • po 1,5 valandos nuo tarybos posėdžio pradžios skelbiama 15 minučių pertrauka. Po pertraukos posėdis tęsiamas 1,5 valandos, po to vėl skelbiama 15 minučių pertrauka;
  • komitetų ir komisijų posėdžiai nesitęstų ilgiau kaip 4 valandas;
  • susitikimai su gyventojais nesitęstų ilgiau kaip 2 valandas.
 8. Tarybos nariams už darbą atliekant Tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Savivaldybės tarybos  nariams nustatomas 20 procentų mero darbo užmokesčio dydžio atlyginimas; savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui ir savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams nustatoma 20 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas; savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų  pavaduotojams nustatomas 10 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas. Jeigu savivaldybės tarybos narys vienu metu eina kelias pareigas, jam mokamas tas savivaldybės tarybos nario atlyginimas, kurio nustatytas dydis yra didesnis.
 9. Savivaldybės tarybos nario atlyginimas mažinamas proporcingai savivaldybės tarybos nario praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys savivaldybės tarybos narys yra, posėdžių skaičiui pagal Tarybos posėdžių sekretoriaus Centralizuotos buhalterijos skyriui iki kito mėnesio 3 dienos pateiktą Tarybos narių darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
 10. Tarybos nariams atlyginimas išmokamas iki kito mėnesio 10 dienos, pervedant apskaičiuotą sumą į Tarybos nario nurodytą sąskaitą banke.
 11. Kiekvieno Tarybos nario dalyvavimą komiteto, komisijos, kolegijos posėdžiuose fiksuoja Tarybos posėdžių sekretorius, vadovaudamasis protokolų duomenimis. Posėdžių protokolai pateikiami per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio.
 12. Informacija apie savivaldybių tarybų narių atlyginimus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.
 13. Tarybos narys turi teisę atsisakyti šiame reglamente nustatyto atlyginimo, pateikdamas prašymą savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriui dėl atlyginimo atsisakymo. Tokį prašymą pateikusiam Tarybos nariui šiame reglamente nurodyta atlyginimas nemokamas.
 14. Atlyginimo apskaičiavimo ir išmokėjimo Tarybos nariams teisėtumą kontroliuoja Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
 15. Jeigu Tarybos narys pagal Tarybos sprendimą atstovauja savivaldybei už jos ribų, savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka apmoka komandiruotės išlaidas, pervesdama lėšas už kiekvieną komandiruotę į Tarybos nario nurodytą banko sąskaitą.
 16. Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžių laiku, taip pat komandiruočių metu bei kitais atvejais (Tarybos sprendimu įgaliotas vykdyti kitas Tarybos nario pareigas) Tarybos narys atleidžiamas nuo tiesioginio darbo ar pareigų bet kurioje institucijoje, įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, išsaugant jam darbo vietą.
 17. Savivaldybės tarybos narių įgaliojimai tiesioginio valdymo laikotarpiu sustabdomi Tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

 TARYBA IR JOS KOMPETENCIJA

 1. Taryba yra savivaldybės atstovaujamoji institucija, kuri turi savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus ir kurią sudaro Tarybos nariai – savivaldybės bendruomenės atstovai.
 2. Taryba susideda iš 25 įstatymų nustatyta tvarka demokratiškai išrinktų savivaldybės bendruomenės atstovų – Tarybos narių.
 3. Jeigu naujai išrinktos Tarybos rinkimų rezultatai pripažinti negaliojančiais, esamos Tarybos įgaliojimai tęsiasi iki Tarybos, kuri bus išrinkta per pakartotinius rinkimus, pirmojo posėdžio arba iki tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įvedimo Lietuvos Respublikos tiesioginio valdymo savivaldybės teritorijoje įstatymo nustatyta tvarka.
 4. Savivaldybės nuolatinių gyventojų priėmimą kiekvienas Tarybos narys vykdo ir už jį atsiskaito šio reglamento nustatyta tvarka savarankiškai.
  • Savivaldybės nuolatinių gyventojų priėmimą kiekvienas tarybos narys vykdo su gyventojais sutartu laiku ir sutartoje vietoje, ir pats rūpinasi priėmimo techniniu-materialiniu aprūpinimu, priėmimo protokolavimu, jei tai yra būtina.
 5. Kiekvienas Tarybos narys, priimdamas savivaldybės nuolatinius gyventojus, pats rūpinasi priėmimo techniniu-materialiniu aprūpinimu.
 6. Taryba vykdo įgaliojimus pagal Vietos savivaldos įstatymo bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų jai priskirtą kompetenciją.
 7. Taryba merui pavedamus vykdyti paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgaliojimus išdėsto Tarybos veiklos reglamente.
 8. Taryba, atsižvelgdama į klausimų sprendimo operatyvumą ir efektyvumą, paveda merui vykdyti šiuos paprastosios savivaldybės tarybos kompetencijos įgaliojimus:
  • savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;
  • viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) kolegialių organų sudarymas, kai tai numatyta viešosios įstaigos įstatuose;
  • viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;
  • viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vidaus kontrolės tvarkos nustatymas;
  • savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinių, metinių pranešimų ir (ar) veiklos ataskaitų tvirtinimas;
  • sprendimų dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo biudžetinėms įstaigoms priėmimas;
  • savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;
  • sprendimų dėl žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo keitimo priėmimas.
 9. Jeigu meras negali (dėl viešųjų ir privačių interesų konflikto) įvykdyti šio reglamento 30 punktu perduotų konkrečių įgaliojimų, šiuos įgaliojimus vykdo Taryba.

IV SKYRIUS

 TARYBOS POSĖDŽIAI, JŲ ORGANIZAVIMO IR DARBO TVARKA

 1. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų Tarybos narių.
 2. Pirmasis Tarybos posėdis šaukiamas Vietos savivaldos įstatymo nustatyta tvarka. Pirmąjį naujai išrinktos Tarybos posėdį šaukia savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne anksčiau kaip ankstesnės kadencijos Tarybos įgaliojimų paskutinę dieną ir ne vėliau kaip praėjus 7 kalendorinėms dienoms nuo ankstesnės kadencijos Tarybos įgaliojimų paskutinės dienos, kuri nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119
 3. Pirmajam naujai išrinktos Tarybos posėdžiui pirmininkauja savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas arba jo įgaliotas savivaldybės rinkimų komisijos narys. Apie pirmojo posėdžio sušaukimo laiką ir vietą savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 14 dienų paskelbia savivaldybės interneto svetainėje. Pirmajam Tarybos posėdžiui patalpas parengia savivaldybės administracija.
 4. Jeigu savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas išrinktos naujos Tarybos pirmojo posėdžio nesušaukia iki šiame reglamente nustatyto termino pabaigos, suėjus nustatytam terminui, Tarybos posėdį ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas šaukia Vyriausioji rinkimų komisija. Šiuo atveju posėdžiui pirmininkauja Vyriausiosios rinkimų komisijos paskirtas Vyriausiosios rinkimų komisijos narys.
 5. Pirmajam ir kitiems išrinktos naujos Tarybos posėdžiams, iki prisiekia išrinkti Tarybos nariai ir meras, pirmininkauja šio reglamento 34 ar 35 punktuose nurodyti asmenys. Prisiekus Tarybos nariams ir merui, toliau posėdžiui pirmininkauja meras. Posėdžio protokolą rašo administracijos direktoriaus paskirtas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
 6. Pirmajame naujai išrinktos Tarybos posėdyje:
  • prisiekia Tarybos nariai;
  • prisiekia meras;
  • gali būti priimami kiti sprendimai, užtikrinantys savivaldybės institucijų ir Tarybos sudaromų komitetų, komisijų veiklą.
 7. Jeigu pirmajame Tarybos posėdyje meras neprisiekia, Taryba priima sprendimą dėl kito posėdžio datos.
 8. Pirmajame išrinktos naujos Tarybos posėdyje posėdžio pirmininkui gali būti įteikiami vieši pareiškimai dėl Tarybos narių vienijimosi į Tarybos narių frakcijas ir (ar) grupes, dėl Tarybos daugumos ir Tarybos opozicijos sudarymo.
 9. Per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos turi būti sudaryti Tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai.
 10. Tarybos posėdžius, išskyrus pirmąjį, prireikus, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai, šaukia meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra – laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys.
 11. Meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys, privalo sušaukti Tarybos posėdį, jeigu to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo Tarybos narių reikalavimo gavimo. Jeigu per nustatytą laiką meras ar laikinai Tarybos paskirtas tarybos narys Tarybos posėdžio nesušaukia, jį gali sušaukti ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių.
 12. Apie Tarybos posėdžio laiką, svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys (pavaduojantis merą), ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio pradžios praneša visiems Tarybos nariams elektroniniu paštu ir (ar) telefonu, o posėdžio darbotvarkė ir sprendimų projektai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje, adresu: jonava.lt, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki Tarybos posėdžio.
 13. Gyventojams, seniūnui ir seniūnaičiui, kai svarstomi klausimai yra susiję su jų atstovaujama gyvenamosios vietovės bendruomene, taip pat seniūnui ir vietos gyventojų apklausos iniciatyvinės grupės atstovui (-ams), kai svarstomi vietos gyventojų apklausos rezultatai ar klausimai dėl vietos gyventojų apklausai pateikto (-ų) klausimo (-ų) apie Tarybos posėdžio laiką bei jame numatomus svarstyti klausimus, pranešama elektroniniu paštu ir (ar) telefonu, o posėdžio darbotvarkė ir sprendimų projektai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje, adresu: jonava.lt, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki Tarybos posėdžio.
 14. Gyventojams apie Tarybos posėdžio datą, vietą ir laiką bei jame numatomus svarstyti klausimus pranešama bei posėdžio darbotvarkė ir sprendimų projektai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje, adresu: jonava.lt, ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki Tarybos posėdžio.
 15. Jeigu Tarybos narys negali atvykti į posėdį, apie tai jis praneša Tarybos posėdžių sekretoriui ne vėliau kaip prieš vieną dieną, nurodydamas priežastį. Jeigu paaiškėja, kad nebus kvorumo, meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra, – laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys, šio reglamento nustatyta tvarka numato kitą posėdžio datą ir apie tai praneša Tarybos nariams bei paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.
 16. Į Tarybos posėdžius kviečiami vicemerai, savivaldybės kontrolierius, administracijos direktorius, administracijos struktūrinių padalinių vadovai, seniūnijų seniūnai bei kiti su svarstomais klausimais tiesiogiai susiję asmenys. Apie Tarybos posėdžio laiką ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas elektroniniu paštu turi būti informuojamas Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse.
 17. Tarybos posėdžiai yra atviri.
 18. Tarybos posėdžiai tiesiogiai transliuojami savivaldybės interneto svetainėje ir savivaldybės kanale, youtube platformoje.
 19. Jeigu dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino Tarybos posėdžiai negali vykti Tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, Tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas). Nuotoliniu būdu vyksiančiame Tarybos posėdyje svarstytini sprendimų projektai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų Vietos savivaldos įstatyme nustatytų reikalavimų ir užtikrinant Vietos savivaldos įstatyme nustatytas Tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu priimant Tarybos sprendimus, turi būti užtikrinamas Tarybos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas. Nuotoliniu būdu vykstančiame Tarybos posėdyje svarstant klausimą, dėl kurio Vietos savivaldos įstatymas nustato slaptą balsavimą, klausimo svarstymas vyksta nuotoliniu būdu, o sprendimo priėmimui klausimo svarstyme daroma pertrauka, kurios metu fiziškai vykdomas slaptas balsavimas. Įvykus slaptam balsavimui, klausimo svarstymas tęsiamas, nuotoliniu būdu priimant sprendimą pagal slapto balsavimo rezultatus.
 20. Kai posėdyje svarstomas klausimas, kuriame yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios informacijos, ar su asmens duomenimis ir (ar) privačiu gyvenimu susijęs klausimas, Taryba juos nagrinėja uždarame posėdyje.
 21. Tarybos posėdžiams pirmininkauja meras, o kai jis negali eiti pareigų arba jo nėra – laikinai Tarybos paskirtas Tarybos narys.
 22. Tarybos posėdžio pirmininkas:
  • jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų Tarybos narių, skelbia posėdžio pradžią ir teikia tvirtinti Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą;
  • prižiūri, kad Tarybos posėdyje būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų;
  • suteikia žodį svarstomo klausimo pranešėjams, Tarybos nariams, savivaldybės kontrolieriui, administracijos direktoriui, komitetų ir komisijų pirmininkams ar jų įgaliotiems atstovams, kviestiesiems ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims, Vyriausybės atstovui Kauno ir Marijampolės, apskrityse, vadovauja klausimų svarstymo eigai;
  • leidžia užduoti klausimų pranešėjui ir kalbėti, jeigu Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis;
  • kontroliuoja pasisakymų trukmę ir, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o jam nepaklausius, nutraukia pasisakymą;
  • jeigu klausimas svarbus ir Taryba neprieštarauja, gali pratęsti pasisakymo laiką;
  • gali įspėti kalbėtoją, jeigu jis nukrypsta nuo svarstomo klausimo esmės;
  • pagal svarstymo rezultatus formuluoja klausimus balsavimui, vadovaudamasis šio reglamento nustatyta balsavimo tvarka, paskelbia balsavimo rezultatus, remdamasis balsų skaičiavimo komisijos pateiktais duomenimis arba elektroninės diskusijų ir balsavimo sistemos rodmenimis;
  • duoda Tarybos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko šio reglamento arba kelia triukšmą salėje, įžeidinėja Tarybą, Tarybos narius, kitus asmenis ar kitaip trukdo Tarybos darbui;
  • pasiūlo pašalinti iš posėdžių salės kviestuosius arba kitus asmenis, jeigu jie trukdo posėdžiui;
  • informuoja apie gautus Vyriausybės atstovo teikimus ar reikalavimus.
 23. Į patvirtintą darbotvarkę įrašytus klausimus Tarybos posėdyje pristato Tarybos nariai arba savivaldybės administracijos padalinių vadovai, savivaldybės valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, savivaldybės įstaigų vadovai, savivaldybės valdomų įmonių vadovai ir kiti asmenys.
 24. Posėdžio pirmininkas posėdyje svarstomiems klausimams pristatyti pranešėjui, priklausomai nuo svarstomo klausimo apimties, paprastai skiria iki 10 minučių, jeigu Taryba nenustato kitaip.
 25. Pristatęs klausimą Tarybai, pranešėjas atsakinėja į Tarybos narių klausimus. Kiekvienas Tarybos narys svarstomu klausimu gali klausti ne daugiau kaip du kartus.
 26. Opozicijos lyderis turi pirmumo teisę užduoti klausimų ir pasisakyti Tarybos posėdyje svarstomais klausimais.
 27. Diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu kiekvienas Tarybos narys gali pasisakyti 3 minutes. Kiekvienu svarstomu klausimu vienas Tarybos narys gali pasisakyti tik 1 kartą.
 28. Jeigu Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, posėdžio pirmininkas jiems leidžia kalbėti iki 3 minučių.
 29. Posėdžio pirmininkas turi teisę leisti posėdyje kalbėti kviestiems asmenims. Jeigu Tarybos posėdyje svarstomas klausimas yra susijęs su kitais posėdyje dalyvaujančiais asmenimis, posėdžio pirmininkas jiems leidžia užduoti klausimus pranešėjams ir kalbėti šio Reglamento 59 punkte nustatyta tvarka.
 30. Tarybos posėdyje kiekvienu svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti Vyriausybės atstovas arba jo įgaliotas atstovas.
 31. Baigus diskusijas, kiekvienu svarstomu klausimu balsuojant priimamas sprendimas. Balsavimo pradžią skelbia posėdžio pirmininkas. Balsuojant replikos ir pastabos neleidžiamos.
 32. Sprendimai gali būti tokie: priimti pateiktą Tarybos sprendimo projektą, nepriimti pateikto Tarybos sprendimo projekto, priimti posėdžio metu patikslintą Tarybos sprendimo projektą.
 33. Dėl Tarybos posėdžiuose svarstomų klausimų balsuojama atvirai, išskyrus atvejus, numatytus Vietos savivaldos įstatyme ir šiame reglamente.
 34. Duomenys apie kiekvieno Tarybos nario balsavimą, išskyrus atvejus, kai balsuojama slaptai, yra vieši. Kiekvieno Tarybos nario balsavimo rezultatai turi būti saugomi informacinėse laikmenose Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne trumpiau, kaip 4 (keturis) metus.
 35. Tarybos posėdžiuose balsuojama naudojantis elektronine diskusijų ir balsavimo sistema.
 36. Tarybos posėdžio pirmininkui paskelbus balsavimo pradžią, Tarybos nariai mygtukų paspaudimu balsuoja „už“, „prieš“ arba „susilaikė“. Balsavimo rezultatus paskelbia Tarybos posėdžio pirmininkas, remdamasis elektroninės diskusijų ir balsavimo sistemos rodmenimis arba balsų skaičiavimo komisijos pateiktais duomenimis.
 37. Kai elektroninė diskusijų ir balsavimo sistema neveikia arba kai balsuojama procedūriniais klausimais, balsuojama rankos pakėlimu, o balsus skaičiuoja Tarybos posėdžių sekretorius.
 38. Slaptai balsuojama Vietos savivaldos įstatyme ir šiame reglamente numatytais atvejais. Slapto balsavimo organizavimui išrenkama balsų skaičiavimo komisija, į kurią kiekviena rinkimus laimėjusi partija ar komitetas gali deleguoti savo atstovą. Balsų skaičiavimo komisijos nariai laikomi išrinktais, jeigu už jų kandidatūras balsavo posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių dauguma.
 39. Už balsavimo organizavimą yra atsakinga Tarybos išrinkta balsų skaičiavimo komisija.
 40. Balsų skaičiavimo komisijos nariai išsirenka komisijos pirmininką ir sekretorių.
 41. Šiuo būdu paprastai balsuojama pertraukos metu naudojant specialios formos slapto balsavimo biuletenius. Slapto balsavimo biuletenius parengia Tarybos posėdžių sekretorius, biuletenio formą tvirtina Taryba, o Tarybos nariams juos išduoda Tarybos posėdžių sekretorius. Biuletenis antspauduojamas atstovaujamosios institucijos antspaudu. Balsuojant specialios formos balsavimo biuleteniais, balsavimo vietoje turi būti balsadėžė.
 42. Kiekvienas Tarybos narys patvirtintame slapto balsavimo biuletenyje pažymi, kaip jis balsuoja. Negaliojančiais pripažįstami nepatvirtinto pavyzdžio biuleteniai, neužpildyti ar neantspauduoti biuleteniai, taip pat biuleteniai, kuriuose pagal padarytą žymą neįmanoma nustatyti balsavusiojo valios. Sprendimą dėl biuletenio pripažinimo negaliojančiu balsų skaičiavimo komisija priima balsuojant.
 43. Pažymėtus balsavimo biuletenius Tarybos nariai meta į balsadėžę. Pasibaigus balsuoti skirtam laikui, balsų skaičiavimo komisija išima balsavimo biuletenius iš balsadėžės ir suskaičiuoja balsus. Balsavimo rezultatus balsų skaičiavimo komisija įformina surašydama protokolą, kurį pasirašo visi jos nariai. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas su balsavimo rezultatais supažindina Tarybą.
 44. Taryba balsavimu priima sprendimą dėl rezultatų patvirtinimo.
 45. Slaptai balsuojama, kai sprendžiamas Tarybos nario, mero įgaliojimų netekimo nesuėjus terminui ar nepasitikėjimo vicemeru, savivaldybės administracijos direktoriumi klausimas. Esant 1/3 visų Tarybos narių siūlymui ir daugumos Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių pritarimui, kuris išreiškiamas balsuojant, Tarybos posėdžio pirmininkas skelbia, kad bus balsuojama slaptai ir tais atvejais, kai skiriami Kontrolės komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotojas, Etikos komisijos pirmininkas, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, sprendžiamas nepasitikėjimo Kontrolės komiteto pirmininku, Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoju, Etikos komisijos pirmininku, Antikorupcijos komisijos pirmininku klausimas.
 46. Posėdžio pirmininkas alternatyvius sprendimo projektus tarybos narių balsavimui pateikia pagal jų pateikimo svarstyti eilės tvarką.
 47. Jeigu taryba pritaria pirmajam pateiktam sprendimo projekto variantui, už antrąjį – alternatyvų – nebalsuojama. Jeigu taryba pirmam variantui nepritaria, balsuojama už antrąjį variantą.
 48. Jeigu į posėdžio darbotvarkę įtrauktas sprendimo projekto variantas, papildantis ar pataisantis pradinį sprendimo projekto variantą, tokiu atveju posėdžio pirmininkas pasiūlo balsuoti už papildantį ar pataisantį sprendimo projekto variantą.
 49. Jeigu svarstant į posėdžio darbotvarkę įtraukto sprendimo projekto variantą išsakomas tarybos frakcijos, tarybos daugumos, grupės ar tarybos opozicijos narių pasiūlymas sprendimo projektą koreguoti jį pataisant (papildant arba išbraukiant atitinkamus sprendimo projekto punktus), balsavimo eiga vykdoma tokia pat tvarka, kaip tai nustatyta šio reglamento 78 punkte.
 50. Jeigu svarstant į posėdžio darbotvarkę įtraukto sprendimo projekto variantą išsakomas tarybos frakcijos, tarybos daugumos, grupės ar tarybos opozicijos narių pasiūlymas balsuoti už kiekvieną sprendimo projekto punktą atskirai, tokiu atveju tarybai pritarus šiam pasiūlymui, taryba balsuoja už kiekvieną sprendimo projekto punktą atskirai.
 51. Tarybos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai (laikoma, kad balsai pasiskirstė po lygiai tada, kai balsų už gauta tiek pat, kiek prieš ir susilaikiusių kartu sudėjus), balsuojama dar kartą. Prieš pakartotinį balsavimą, mero, frakcijos, tarybos narių grupės, opozicijos prašymu, gali būti daroma ne ilgesnė kaip 15 minučių pertrauka. Jeigu balsavus dar kartą (du kartus iš eilės) balsai pasiskirsto po lygiai, balsuojama trečią kartą. Jei ir po trečio balsavimo balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad Tarybos nariai šiam Tarybos sprendimo projektui nepritarė. Toks tarybos sprendimo projektas perduodamas savivaldybės kolegijai, kuri apsvarsčiusi tarybos sprendimą projektą pateikia savo rekomendacijas (pastabas, pakeitimus, pasiūlymus) atitinkamiems komitetams ir tarybos sprendimų projektų rengėjams.
 52. Jei svarstytu klausimu buvo balsuojama, bet sprendimas nebuvo priimtas, pakartotinai šis klausimas gali būti svarstomas tik kitame Tarybos posėdyje.
 53. Tarybos narys, prieš pradedant Tarybos posėdyje svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų konfliktą, privalo informuoti Tarybą apie esamą interesų konfliktą, pareikšti apie nusišalinimą ir, jeigu Taryba nusišalinimą priima, jokia forma nedalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Taryba gali sprendimu, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos patvirtintais kriterijais, pareikšto nusišalinimo nepriimti ir įpareigoti Tarybos narį dalyvauti toliau svarstant šį klausimą. Taryba dėl sprendimo dėl Tarybos nario pareikšto nusišalinimo nepriėmimo balsuoja prieš pradėdama svarstyti klausimą, kuris Tarybos nariui sukelia interesų konfliktą. Duomenys apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo, kartu su svarstyto klausimo balsavimo rezultatais skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos elektroninėmis priemonėmis pateikiami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai jos nustatyta tvarka.
 54. Ne rečiau kaip kartą per pusę metų, vieno iš Tarybos posėdžių pabaigoje, yra organizuojama Tarybos mažumos valanda. Jos metu Tarybos mažumos atstovai turi teisę užduoti klausimų merui, vicemerui, administracijos direktoriui, komitetų pirmininkams, komisijų pirmininkams ir gauti į juos atsakymus. Jeigu posėdžio dieną nurodyti asmenys eina pareigas, jie Tarybos mažumos valandoje privalo dalyvauti ir atsakyti į jiems užduotus klausimus. Tarybos mažumos valanda trunka ne trumpiau kaip vieną valandą. Pirmiausia teisę užduoti iki dviejų klausimų turi opozicijos lyderis, po to – kiti Tarybos mažumos atstovai. Tarybos mažumos atstovams uždavus visus klausimus, jeigu Taryba nenusprendžia kitaip, sudaroma galimybė Tarybos daugumos atstovams užduoti klausimų.
  • Tarybos mažumos atstovai užduodamus klausimus (klausimų temas) šio reglamento 85 punkte nurodytiems asmenims pateikia raštu likus ne mažiau kaip 72 valandoms iki tarybos mažumos valandos datos.
 55. Taryba savo sprendimu deleguoja Tarybos narius į regiono plėtros tarybos kolegiją, įstatymų nustatytas komisijas ir suteikia jiems įgaliojimus Tarybos įgaliojimų laikui.

V SKYRIUS

 TARYBAI SVARSTYTI SIŪLOMŲ KLAUSIMŲ BEI TARYBOS SPRENDIMŲ PROJEKTŲ RENGIMAS

 1. Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais Tarybos posėdžių sekretoriui pateikia meras, komitetai, komisijos, Tarybos nariai, frakcijos, grupės, į jokią frakciją ar grupę nesusivieniję Tarybos nariai, savivaldybės kolegija, opozicijos lyderis, savivaldybės kontrolierius (toliau – projektų rengėjai).
 2. Kartu su Tarybos sprendimo projektu pateikiamas aiškinamasis raštas, kurį pasirašo Tarybos sprendimo projekto rengėjas, sprendimo projekto lyginamasis variantas, jeigu teikiamas sprendimo pakeitimo projektas, išvados, antikorupcinio vertinimo pažyma.
 3. Aiškinamajame rašte privaloma nurodyti:
  • sprendimo projekto tikslus, uždavinius;
  • siūlomas teisinio reguliavimo nuostatas, šiuo metu esantį teisinį reglamentavimą, kokie šios srities teisės aktai tebegalioja ir kokius teisės aktus būtina pakeisti ar panaikinti, priėmus teikiamą tarybos sprendimo projektą;
  • laukiamus rezultatus, lėšų poreikį ir šaltinius;
  • kitus sprendimui priimti reikalingus pagrindimus, skaičiavimus ar paaiškinimus;
  • antikorupcinį vertinimą. Jeigu antikorupcinis vertinimas neatliekamas, aiškinamajame rašte privaloma nurodyti jo neatlikimo teisinį pagrindą. Jeigu antikorupcinis vertinimas atliekamas – jis kaip priedas privalo būti prijungiamas prie atitinkamo tarybos sprendimo projekto. Antikorupcijos komisija, savivaldybės tarybos ar mero iniciatyva dalyvauja atliekant savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą šio reglamento 89.5.1 -89.5.4. punktuose nustatyta tvarka.
   • Meras iniciatyvos teisę atlikti savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą įgyvendina savarankiškai, atsižvelgdamas į konkretaus teisės akto turinį, apimtį ir taikymo sritį, savivaldybės administracijos atitinkamo padalinio siūlymą, šiuo tikslu išleisdamas potvarkį, kuriame nurodo kokios savivaldybės institucijos ir kurių teisės akto projektų antikorupcinį vertinimą nurodo atlikti.
   • Taryba iniciatyvos teisę atlikti savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą įgyvendina gavusi tarybos komiteto ar kelių komitetų, Tarybos nario, Tarybos frakcijos, tarybos narių grupės, opozicijos lyderio kreipimąsi Antikorupcijos komisijai. Pateiktame dokumente nurodoma kokios savivaldybės institucijos ir kurių teisės akto projektų antikorupcinis vertinimas turi būti atliktas.
   • Savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatyme nustatyta tvarka.
   • Įgyvendinant mero ir Tarybos iniciatyvą, atliekant savivaldybės institucijų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą, dalyvauja Antikorupcijos komisija, kuri posėdžio metu priima atitinkamą sprendimą.
 1. Tarybos sprendimų projektus rengia, nagrinėja ir išvadas dėl Tarybos sprendimų projektų rengia Tarybos posėdžių sekretorius. Padėti jam atlikti priskirtas funkcijas jis (jie) gali pasitelkti savivaldybės administraciją.
 2. Meras siūlomiems svarstyti Tarybos posėdyje klausimams parengti gali sudaryti darbo grupę, į kurią įtraukiami klausimų iniciatoriai, arba įpareigoti administracijos direktorių atitinkamu klausimu parengti Tarybos sprendimo projektą. Jeigu seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos rekomendacinių sprendimų vertinimas yra Tarybos kompetencija, meras artimiausiam Tarybos posėdžiui parengia Tarybos sprendimo projektą apie seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų įgyvendinimą arba negalimumą ar netikslingumą juos įgyvendinti.
  • Tarybos sprendimas dėl seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų priimamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Jeigu seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos rekomendacinių sprendimų vertinimas yra mero kompetencija, meras juos privalo įvertinti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų  nuo seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos. Mero vertinimas yra įforminamas potvarkiu. Savivaldybės institucijos privalo savivaldybės interneto svetainėje ir atitinkamų seniūnijų skelbimų lentose paskelbti savo vertinimus dėl seniūnaičių sueigos, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimų, nurodydamos vertinimo motyvus ir numatomus veiksmus, jeigu tokių veiksmų bus imtasi.
 3. Projektų rengėjai, kurie rengia projektus savo kuruojamos srities klausimais, parengtą projektą privalo suderinti šio reglamento nustatyta tvarka.
 4. Parengti sprendimų projektai turi būti patvirtinti jų rengėjų ir suderinti su administracijos direktoriumi, savivaldybės kalbos tvarkytoju, Teisės ir personalo skyriaus teisininku bei kitais padaliniais, jeigu jų veiklos sferai priklauso atitinkamų problemų sprendimas. Parengti ir suderinti sprendimų projektai turi būti apsvarstyti Komitetuose pagal jiems suteiktus įgaliojimus. Sprendimų projektų svarstymas Komitete nėra privalomas Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 25 dalyje numatytu atveju.
 5. Šio reglamento nustatyta tvarka suderinti ir Komitetuose pagal jiems suteiktus įgaliojimus apsvarstyti Tarybos sprendimų projektai su aiškinamaisiais raštais, išvadomis bei kita papildoma medžiaga, pateikiami Tarybos posėdžių sekretoriui. Tarybos komitetai sprendimų projektus, kuriems pagal Vietos savivaldos įstatymą būtina pateikti savivaldybės administracijos išvadas, svarsto tik gavę šias išvadas.
 6. Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą sudaro meras, kuriame pranešėjais nurodo Tarybos narius arba savivaldybės administracijos padalinių vadovus, kitus savivaldybės valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, savivaldybės įstaigų vadovus ar savivaldybės valdomų įmonių vadovus. Jeigu sprendimo projektas yra užregistruotas ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki Tarybos posėdžio, tokius svarstytinus klausimus kartu su įregistruotais sprendimų projektais meras privalo įtraukti į posėdžio darbotvarkės projektą. Tarybos posėdžio darbotvarkės projektas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Tarybos posėdžio paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.
  • Jeigu gaunami keli alternatyvūs Tarybos sprendimo projektai tuo pačiu klausimu, jie į darbotvarkę įrašomi vienu punktu (klausimu) ir nagrinėjami kartu.
 7. Tarybos posėdžio metu, tvirtinant posėdžio darbotvarkę, parengtas Tarybos posėdžio darbotvarkės projektas gali būti papildytas ar pakeistas Tarybos sprendimu komiteto, komisijos, frakcijos, grupės, savivaldybės kolegijos, opozicijos lyderio ar 1/3 dalyvaujančių posėdyje Tarybos narių siūlymu, jeigu dėl siūlomų papildomai įtraukti klausimų sprendimų projektai yra įregistruoti ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios. Ši nuostata netaikoma siūlymams, susijusiems su norminio pobūdžio sprendimų projektų pateikimu, siūlymams, susijusiems su vicemero, Kontrolės komiteto ar Vietos savivaldos įstatyme nustatytų komisijų pirmininkų kandidatūrų pateikimu, taip pat siūlymams, susijusiems su nepasitikėjimo vicemeru, savivaldybės administracijos direktoriumi, Kontrolės komiteto ir Vietos savivaldos įstatyme nustatytos komisijos pirmininku pareiškimu.
 8. Ekstremalių įvykių, atitinkančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus kriterijus, atvejais, meras turi teisę pateikti Tarybai svarstyti klausimą ir siūlyti priimti sprendimą skubos tvarka.
 9. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti savivaldybės funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus, o sprendimo nepriėmimas ar delsimas nedelsiant jį priimti lemtų neigiamus padarinius savivaldybės bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu Tarybos posėdžio darbotvarkės projektas gali būti sudaromas ir paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje trumpesniais, negu nustatyta Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 dalyje, terminais, o apie Tarybos posėdžio laiką ir svarstyti parengtus ir reglamento nustatyta tvarka įregistruotus klausimus kartu su sprendimų projektais, visais šiais atvejais gali būti pranešama per trumpesnį, negu Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 14 dalyje nustatyta, terminą, bet ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki Tarybos posėdžio pradžios.
 10. Informacija apie Tarybos posėdžių šaukimą skelbiama savivaldybės interneto svetainėje, nurodant posėdyje svarstomus klausimus.

VI SKYRIUS

 TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTŲ DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS IR ĮSIGALIOJIMAS

 1. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą ir Tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jeigu nepasinaudoja Vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta teise, arba Tarybos paskirtas Tarybos narys. Tarybos posėdžių protokolus turi pasirašyti ir Tarybos posėdžių sekretorius, o jeigu jo nėra, – mero paskirtas valstybės tarnautojas arba savivaldybės administracijos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
 2. Tarybos posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas. Tarybos posėdžių garso ir vaizdo įrašai, siekiant veiklos viešumo ir skaidrumo, yra vieši ir Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne trumpiau, kaip 4 (keturis) metus. Tarybos posėdžių garso ir vaizdo įrašai neskelbiami viešai, kai tai gali atskleisti valstybės, tarnybos ar komercinę paslaptį, pažeisti fizinių asmenų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir teisę į asmens duomenų apsaugą.
 3. Tarybos sprendimus privalo pasirašyti tam posėdžiui pirmininkavęs meras, jeigu nepasinaudoja Vietos savivaldos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta teise, arba Tarybos paskirtas Tarybos narys, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jų priėmimo.
 4. Meras turi teisę ne vėliau kaip per 5 darbo dienas motyvuotai grąžinti Tarybos priimtus teisės aktus Tarybai pakartotinai svarstyti.
 5. Meras potvarkiu išdėsto priimto, bet mero nepasirašyto teisės akto grąžinimo motyvus, ir teisės aktą su pataisomis teikia Tarybai pakartotinai svarstyti.
 6. Meras, motyvuotai grąžinęs Tarybai jos priimtą teisės aktą pakartotinai svarstyti, šaukia Tarybos posėdį.
 7. Grąžinamam Tarybos priimtam teisės akto svarstymui, Tarybos posėdžio sušaukimui taikomos visos šio reglamento nuostatos.
 8. Mero motyvuotai grąžintą teisės aktą Taryba pakartotinai svarsto iš naujo arba priima sprendimą laikyti jį nepriimtą.
 9. Grąžinto teisės akto priėmimo metu balsuojama, ar priimti teisės aktą su mero teikiamomis pataisomis, ar be pakeitimų. Pakartotinai Tarybos apsvarstytas teisės aktas laikomas priimtu su mero teikiamomis pataisomis, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Pakartotinai Tarybos apsvarstytas teisės aktas laikomas priimtu be mero teikiamų pataisų, jeigu už jį balsavo daugiau kaip 1/2 visų Tarybos narių.
 10. Tarybos sprendimai, kurie yra norminiai teisės aktai, įsigalioja kitą dieną po jų oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu pačiame teisės akte nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.
  • Tarybos sprendimai ir jais patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme.
  • Tarybos sprendimai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, paprastai įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atvejais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos. Ši nuostata netaikoma, kai ūkio subjektams nustatomas palankesnis teisinis reguliavimas.
  • Tarybos sprendimai, kurie yra individualūs teisės aktai, įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.
 11. Su visais galiojančiais Tarybos sprendimais savivaldybės gyventojai gali susipažinti savivaldybės interneto svetainėje, adresu: jonava.lt ir (ar) pas Tarybos posėdžių sekretorių Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.
 12. Tarybos posėdžio protokolas kartu su priedais sutvarkomas ir pateikiamas pasirašyti posėdžio pirmininkui.
 13. Tarybos posėdžių protokolai paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po Tarybos posėdžio.

VII SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS KOLEGIJA

 1. Tarybos įgaliojimų laikui iš mero, vicemero, savivaldybės administracijos direktoriaus, Tarybos komitetų pirmininkų, Etikos komisijos pirmininko, Antikorupcijos komisijos pirmininko ir opozicijos lyderio Tarybos sprendimu sudaroma savivaldybės kolegija (toliau – kolegija).
 2. Kolegija yra Tarybos patariamasis organas, kurio posėdžiams pirmininkauja meras. Kai meras negali eiti pareigų (atostogų, ligos ar kitais atvejais), vicemeras ar laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys pirmininkauja kolegijos posėdžiams.
 3. Kolegijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė kolegijos narių.
 4. Kolegija paprastai:
  • analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus Tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;
  • svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;
  • numato mero ir tarybos narių kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (kiekvienais metais);
  • svarsto klausimus dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo;
  • susipažįsta su specialiųjų ir detaliųjų planų projektais, dėl jų gali teikti rekomendacijas merui;
  • svarsto savivaldybės įstaigų metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (arba) veiklos ataskaitas;
  • svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Tarybos posėdžių darbotvarkių papildymo;
  • teikia Tarybos sprendimų projektus;
  • svarsto ir teikia pasiūlymus Tarybai, kuriame Tarybos posėdyje bus organizuojama Tarybos mažumos valanda;
  • svarsto ir teikia pasiūlymus Tarybai, kuriame Tarybos posėdyje bus svarstoma Tarybos mažumos darbotvarkė;
  • svarsto ir teikia pasiūlymus Tarybai dėl:
   • Tarybos narių, deleguojamų į regiono plėtros tarybos kolegiją;
   • Tarybos narių, valstybės tarnautojų ir ekspertų, deleguojamų į komisijas, kandidatūrų;
  • savo iniciatyva ar Tarybos narių iniciatyva svarsto ir teikia pasiūlymus dėl naujų Tarybos komitetų ar komisijų steigimo ir jų įgaliojimų, dėl esamų komitetų ar komisijų įgaliojimų pakeitimo (išskyrus Kontrolės komitetą, Etikos ir Antikorupcijos komisijas), dėl esamų komitetų ar komisijų narių skaičiaus pakeitimo, dėl konkrečių esamų komitetų ar komisijų narių pakeitimo, dėl rekomendacijų pateikimo, keičiant komitetų ar komisijų pirmininkus ar pavaduotojus (išskyrus išimtis, nustatytas Vietos savivaldos įstatyme);
  • kolegijos narių daugumos siūlymu svarsto ir teikia rekomendacijas Tarybai dėl pakartotinio svarstymo tų Tarybos sprendimų projektų, kuriems Taryba nepritarė. Šiuo atveju kolegija gali rekomenduoti atitinkamam komitetui ar komitetams pakartotinai svarstyti atmestą Tarybos sprendimo projektą arba kolegijos sprendimu yra paruošiamas atitinkamas Tarybos sprendimo projektas;
  • svarsto ir pateikia savo rekomendacijas (pastabas, pakeitimus, pasiūlymus) atitinkamiems komitetams ir Tarybos sprendimų projektų rengėjams dėl tų Tarybos sprendimų projektų, kurie buvo nukreipti kolegijai arba kolegijos sprendimu yra paruošiamas atitinkamas Tarybos sprendimo projektas.
 5. Kolegijos posėdžius šaukia meras (jo nesant, vicemeras ar laikinai mero pareigas einantis Tarybos narys). Jis sudaro kolegijos posėdžio darbotvarkę, ir projektą ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki posėdžio dienos elektroniniu paštu išsiunčia kolegijos nariams, kviestiesiems asmenims, ir paskelbia savivaldybės interneto svetainėje.
 6. Kolegijos posėdyje dalyvauti ir informaciją kolegijos svarstomais klausimais kolegijos nariams gali teikti savivaldybės administracijos, savivaldybės biudžetinių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai ar kiti darbuotojai; savivaldybės valdomų įmonių vadovai ar kiti darbuotojai; savivaldybės teritorijoje veikiančių valstybės įstaigų, įmonių ar organizacijų ar jų padalinių vadovai ar kiti darbuotojai; savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų vadovai ar jų atstovai; Tarybos nariai; seniūnaičiai.
 7. Kolegijos posėdžiai yra protokoluojami.
 8. Kolegijos posėdžių metu nedaromas garso ir vaizdo įrašas, kolegijos posėdžiai netransliuojami.
 9. Kolegijos svarstomais klausimais sprendimai priimami balsavimu. Jeigu Kolegijos nariams balsuojant balsai pasidalija po lygiai, lemiamu balsu laikomas posėdžio pirmininko balsas. Ši išimtis netaikoma tuo atveju, jeigu balsuojant nedalyvauja meras.
 10. Kolegijos posėdžio pirmininkas:
  • skelbia kolegijos posėdžio pradžią, pertraukas, pabaigą;
  • vadovauja klausimų svarstymo eigai;
  • prieš posėdžio pradžią tikrina, ar kolegijos posėdyje dalyvauja kolegijos narių dauguma;
  • teikia tvirtinti darbotvarkę kolegijos nariams balsuojant;
  • suteikia žodį darbotvarkės klausimus kolegijai svarstyti pristatantiems asmenims ir, jeigu kolegija neprieštarauja, kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims;
  • remdamasis svarstymų ir pasisakymų rezultatais, formuluoja klausimus balsavimui, kolegijos posėdžio metu kolegijos nario išreikštą nusišalinimą nuo svarstomo klausimo teikia svarstyti ir priimti kolegijai, skelbia balsavimo pradžią, balsavimo rezultatus;
  • pareiškia kolegijos nariams pastabas, jeigu jie nesilaiko tvarkos, triukšmauja ar kitaip trukdo kolegijos darbui, gali teikti pasiūlymus dėl įspėjimo kolegijos nariui įrašymo į kolegijos posėdžio protokolą ar kolegijos nario elgesio apsvarstymo Etikos komisijoje;
  • pareiškia pastabas kitiems asmenims, dalyvaujantiems kolegijos posėdyje, jeigu jie trukdo kolegijos darbui, priima sprendimą pašalinti iš kolegijos posėdžio asmenis.
 11. Į patvirtintą kolegijos posėdžio darbotvarkę įrašytus klausimus kolegijos posėdyje pristato klausimo rengėjas arba kitas kolegijos darbotvarkėje numatytas asmuo.
 12. Kolegijos sprendimai gali būti tokie:
  • pritarti pateiktam kolegijos sprendimo projektui;
  • nepritarti kolegijos sprendimo projektui.
 13. Balsavimo rezultatai, kiekvieno balsavusio ir nebalsavusio kolegijos nario pavardė fiksuojami kolegijos posėdžio protokole.
 14. Kolegijos posėdis gali vykti kontaktiniu būdu, nuotoliniu būdu ar mišriu būdu (daliai kolegijos narių fiziškai susirenkant į kolegijos posėdį, o kitai daliai kolegijos narių dalyvaujant nuotoliniu būdu). Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu priimant kolegijos sprendimus, turi būti užtikrintas kolegijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.

VIII SKYRIUS

 TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMAS, DARBO TVARKA

 1. Tarybos komitetai sudaromi Tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagrinėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdomi Vyriausybės nutarimai, Tarybos, mero sprendimai.
 2. Tarybos komitetai sprendimų projektus, kuriems pagal Vietos savivaldos įstatymą būtina pateikti savivaldybės administracijos išvadas, svarsto tik gavę šias išvadas.
 3. Tarybos komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 Tarybos narių Tarybos sprendimu. Sudarant komitetus, laikomasi proporcinio daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Komitetų ir jų narių skaičių, komitetų įgaliojimus, išskyrus Kontrolės komiteto įgaliojimus, nustato Taryba.
 4. Tarybos narys privalo būti vieno, be Kontrolės komiteto, komiteto nariu.
 5. Tarybos komiteto, išskyrus Kontrolės komitetą, pirmininką ir jo pavaduotoją iš komiteto narių komiteto siūlymu skiria Taryba. Komiteto pirmininkas, komiteto narių siūlymu, komiteto, išskyrus Kontrolės komitetą, sprendimu, nesuėjus terminui netenka savo įgaliojimų, jeigu neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų.
 6. Kontrolės komitetas sudaromas iš vienodo visų Tarybos narių frakcijų, grupių ir į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių deleguotų Tarybos narių skaičiaus.
 7. Kontrolės komiteto sudėtis turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius, pasikeitus Tarybos narių frakcijų ar grupių skaičiui. Jeigu visi Tarybos nariai sudaro Tarybos daugumą, Kontrolės komitetas, sudaromas iš Tarybos daugumos atstovų, veikia tol, kol Taryboje susidaro Tarybos opozicija.
 8. Kontrolės komiteto pirmininką iš komiteto narių deleguoja Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių, ir viešai įteiktu Tarybos posėdžio pirmininkui.
 9. Kontrolės komiteto pirmininko pavaduotoją iš komiteto narių (Tarybos daugumos) skiria
 10. Jeigu Tarybos opozicija per 2 mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos nedeleguoja Kontrolės komiteto pirmininko ar deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Kontrolės komiteto pirmininką skiria Taryba iš komiteto narių. Jeigu paskyrus Kontrolės komiteto pirmininką paaiškėja, kad jis neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, jis netenka įgaliojimų nesuėjus terminui, komiteto narių siūlymu, Tarybos sprendimu, o jeigu toks Kontrolės komiteto pirmininkas buvo deleguotas Tarybos opozicijos, – jį Tarybos opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio Tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame Tarybos posėdyje Tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Kontrolės komiteto pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito Tarybos nario arba deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Kontrolės komiteto pirmininko įgaliojimų netekimo nesuėjus terminui ir naujo Kontrolės komiteto pirmininko skyrimo, priima Taryba. Jeigu Kontrolės komiteto pirmininko įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui, Kontrolės komiteto pirmininkas šio reglamento nustatyta tvarka turi būti deleguotas arba paskirtas per 2 mėnesius nuo įgaliojimų nutrūkimo dienos.
 11. Taryba Kontrolės komiteto veiklos programą patvirtina per vieną mėnesį nuo Kontrolės komiteto sudarymo, o kai Kontrolės komitetas sudarytas, – per vieną mėnesį nuo kalendorinių metų pradžios.
 12. Kontrolės komitetas:
  • siūlo Tarybai atleisti savivaldybės kontrolierių, kai yra įstatymuose nurodyti atleidimo iš valstybės tarnybos pagrindai;
  • svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, reglamento 138.2.1., 138.2.2. punktuose nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.
   • savivaldybės kontrolierius kontrolės komitetui einamajame komiteto posėdyje iki kiekvienų metų lapkričio 5 dienos pateikia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą kontrolės komitetui svarstyti, pateikti pakeitimus ir papildymus.
   • kontrolės komitetas einamajame komiteto posėdyje iki kiekvienų metų lapkričio 5 dienos apsvarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą, pateikia papildymus ir pakeitimus bei grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti.
  • įvertina savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus biudžeto asignavimus ir išvadą dėl jų teikia Tarybai;
  • svarsto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinį, jų pagrindu rengia ir teikia Tarybai išvadas dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos;
  • svarsto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų ataskaitas ir jų išvadų pagrindu rengia ir teikia Tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo;
  • siūlo Tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;
  • periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas, savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atlikto atitikties, finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi pagal kompetenciją į merą ir (ar) į Tarybą dėl savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;
  • dirba pagal Tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienais metais iki kovo 1 d. už savo veiklą atsiskaito Tarybai reglamento nustatyta tvarka;
  • nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, savivaldybės valdomų įmonių, savivaldybės įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus pagal kompetenciją merui ar Tarybai arba persiunčia juos nagrinėti kompetentingoms institucijoms ar įstaigoms.
 13. Be Kontrolės komiteto, Taryboje sudaromi 5 komitetai:
  • Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų;
  • Kaimo reikalų;
  • Miesto ir infrastruktūros plėtros;
  • Sveikatos, ekologijos ir socialinės apsaugos;
  • Ekonomikos ir inovacijų.
 14. Komiteto pirmininku gali būti skiriamas Tarybos narys, tik atitinkantis nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.
 15. Komiteto pirmininkas:
  • šaukia komitetų posėdžius, sudaro jų darbotvarkę pagal pateiktus sprendimų projektus ir kitą su jų rengimu susijusią medžiagą;
  • duoda komitetų nariams pavedimus, pateikia jiems medžiagą ir dokumentus, susijusius su komiteto veikla;
  • kviečia dalyvauti komitetų posėdžiuose reikalingus asmenis;
  • pirmininkauja komitetų posėdžiams;
  • organizuoja komitetų sprendimų vykdymą;
  • informuoja komitetų narius apie komiteto sprendimų ir rekomendacijų vykdymą.
 16. Komiteto pirmininko pavedimu Tarybos posėdžių sekretorius paskelbia savivaldybės interneto svetainėje komiteto posėdžio darbotvarkę ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios. Taip pat apie komiteto posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki komiteto posėdžio pradžios elektroniniu paštu siunčia pranešimą visiems komiteto nariams ir suinteresuotiems asmenims.
 17. Nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino metu, kai būtina neatidėliotinai spręsti savivaldybėms funkcijoms užtikrinti būtinus klausimus ir sprendimo nepriėmimas ar delsimas nedelsiant jį priimti lemtų neigiamus padarinius savivaldybės bendruomenei ar atskiriems jos nariams, mero sprendimu komitetų posėdžių darbotvarkės gali būti skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje ir apie komiteto posėdžio laiką ir jame svarstytinus klausimus visais šiais atvejais pranešama per trumpesnį, negu nustatyta Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje, terminą, bet ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki komiteto posėdžio pradžios.
 18. Komiteto pirmininkas turi teisę gauti komiteto įgaliojimams vykdyti reikalingą informaciją iš valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų ir valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių.
 19. Komiteto pirmininkui negalint eiti pareigų, jas atlieka komiteto pirmininko pavaduotojas, o jeigu jo nėra, – kitas komiteto išrinktas narys.
 20. Tarybos komiteto posėdis gali vykti kontaktiniu būdu, nuotoliniu būdu arba daliai Tarybos narių fiziškai susirenkant į komiteto posėdį, o kitai Tarybos narių daliai dalyvaujant nuotoliniu būdu (toliau – mišrusis būdas). Sprendimą organizuoti posėdį nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu priima komiteto pirmininkas savo iniciatyva arba gavęs komiteto nario prašymą dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu. Apie priimtą sprendimą komiteto posėdį organizuoti nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu Tarybos posėdžių sekretorius nedelsiant elektroninių ryšių priemonėmis praneša komiteto nariams ir kitiems posėdžio dalyviams. Mišriuoju būdu organizuojamame posėdyje kiti komiteto nariai ir kiti posėdžio dalyviai savo pasirinkimu gali dalyvauti nuotoliniu būdu arba atvykę į komiteto posėdžių salę. Komiteto posėdžiai nuotoliniu būdu ar mišriuoju būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių, išskyrus:
  • kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komiteto posėdžiai negali vykti Tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;
  • artimiausią numatytą nuotoliniu būdu ar mišriuoju būdu vyksiantį komiteto posėdį.
 21. Nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu vyksiančio Tarybos komiteto posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų Vietos savivaldos įstatyme nustatytų reikalavimų ir užtikrinant Vietos savivaldos įstatyme nustatytas Tarybos nario teises. Nuotoliniu būdu ar mišriuoju būdu priimant komiteto sprendimus, turi būti užtikrinamas komiteto nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.
 22. Komiteto posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau kaip pusė visų komiteto narių. Komitetai pagal savo kompetenciją priima rekomendacinius sprendimus.
 23. Kai komiteto posėdyje svarstomas su valstybės, tarnybos ar komercine paslaptimi susijęs klausimas, komitetas nagrinėja jį uždarame posėdyje.
 24. Sprendimai komitete priimami komiteto posėdyje dalyvaujančių komiteto narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia komiteto pirmininko balsas.
 25. Komitetų posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas. Komitetų posėdžiai, siekiant veiklos viešumo ir skaidrumo, išskyrus uždarus posėdžius, transliuojami tiesiogiai ir komitetų posėdžių garso ir vaizdo įrašai Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami viešai ne trumpiau, kaip 4 (keturis) metus savivaldybės interneto svetainėje. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) reikalavimų, susijusią informaciją ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, posėdžių garso ir vaizdo įrašai neviešinami.
 26. Tarybos posėdžių sekretorius atsako už komiteto posėdžių garso ir vaizdo įrašų įrašymą, registraciją ir paskelbimą savivaldybės interneto svetainėje.
 27. Kai garso ir vaizdo įrašo dėl techninių priežasčių nėra galimybių daryti, surašomas komiteto posėdžio protokolas, kurį pasirašo komiteto pirmininkas, o jo nesant, – komiteto pirmininko pavaduotojas ar komiteto narys, pirmininkavęs posėdžiui. Tarybos posėdžių sekretorius atsako už komiteto posėdžių protokolų surašymą.
 28. Du ar daugiau (keli) komitetai savo iniciatyva, komitetų pirmininkų susitarimu gali sušaukti bendrą komitetų posėdį. Bendram komitetų posėdžiui vadovauja vieno iš komitetų pirmininkas. Bendro komitetų posėdžio sprendimai priimami visų komitetų narių, dalyvaujančių bendrame komitetų posėdyje, balsų dauguma. Bendro komitetų posėdžio eigai fiksuoti mutatis mutandis taikoma šio reglamento nustatyta tvarka.
 29. Komitetų posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti tarybos nariai, visuomenės atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, ekspertai, valstybės tarnautojai ir kiti suinteresuoti asmenys. Komitetai jų kompetencijos klausimais turi teisę pakviesti į posėdžius savivaldybės įstaigų bei savivaldybės valdomų įmonių vadovus ir pareikalauti iš jų pateikti paaiškinimus svarstomais klausimais. Išimties atvejais, jeigu svarstomi klausimai yra susiję su kitų savivaldybės teritorijoje esančių įstaigų ir įmonių tiesiogine veikla, komitetas gali kviesti į posėdžius atitinkamų įmonių bei įstaigų vadovus ar jų atstovus ir prašyti iš jų paaiškinimų. Savivaldybės kontrolierius turi teisę dalyvauti komitetų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais.
  • Reglamento 155 punkte išvardintų asmenų dalyvavimo komiteto posėdyje poreikį tarybos posėdžio sekretoriui perduoda komiteto pirmininkas. Tarybos posėdžio sekretorius šiuos asmenis informuoja telefonu ir elektroniniu paštu apie gautą komiteto pirmininko prašymą jiems dalyvauti komiteto posėdyje.
 30. Komitetus techniškai aptarnauja savivaldybės administracija.
  • Apie planuojamą Komiteto posėdžio laiką, suderintą su Komiteto pirmininku, Tarybos sekretoriatas praneša visiems posėdžio dalyviams elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki Komiteto posėdžio pradžios.

IX SKYRIUS

 TARYBOS KOMISIJOS IR JŲ SUDARYMO TVARKA

 1. Tarybos sprendimu arba mero siūlymu sudaromos nuolatinės (tos kadencijos laikotarpiui) bei laikinosios (atskiriems klausimams nagrinėti) komisijos.
 2. Taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Etikos komisiją ir Antikorupcijos komisiją, kurios vykdo Vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas. Šios komisijos sudaromos laikantis proporcinio Tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Šių komisijų sudėtis, išlaikant proporcinio Tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principą, turi būti pakeista ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Tarybos daugumos ir mažumos pasikeitimo.
 3. Etikos ir Antikorupcijos komisijų atsakingųjų sekretorių pareigas atlieka mero paskirti valstybės tarnautojai, šios funkcijos įrašomos į jų pareigybės aprašymą.
 4. Etikos komisijos pirmininką iš šios komisijų narių – Tarybos narių – deleguoja Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Tarybos posėdžio pirmininkui. Šios komisijos pirmininko pavaduotoją komisijos narių siūlymu iš šios komisijos narių – Tarybos narių daugumos – skiria Taryba. Jeigu Tarybos opozicija per 2 mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos nedeleguoja Etikos komisijos pirmininko arba deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Etikos komisijos pirmininką Taryba komisijos narių siūlymu skiria iš šios komisijos narių – Tarybos narių mažumos. Jeigu visi Tarybos nariai sudaro Tarybos daugumą, Etikos komisija, sudaryta iš Tarybos daugumos atstovų, veikia tol, kol Taryboje susidaro Tarybos mažuma ar Tarybos opozicija.
 5. Antikorupcijos komisijos pirmininką iš šios komisijos narių deleguoja Tarybos opozicija raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu Tarybos posėdžio pirmininkui. Šios komisijos pirmininko pavaduotoją komisijos narių siūlymu iš šios komisijos narių – Tarybos narių daugumos – skiria Taryba. Jeigu Tarybos opozicija per 2 mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos Tarybos posėdžio sušaukimo dienos nedeleguoja Antikorupcijos komisijos pirmininko arba deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, arba jeigu nėra paskelbta Tarybos opozicija, Antikorupcijos komisijos pirmininką Taryba komisijos narių siūlymu skiria iš šios komisijos narių – Tarybos narių mažumos. Jeigu visi Tarybos nariai sudaro Tarybos daugumą, Antikorupcijos komisija, sudaryta iš Tarybos daugumos atstovų, veikia tol, kol Taryboje susidaro Tarybos mažuma ar Tarybos opozicija.
 6. Tarybos sudaromų komisijų pirmininkais Tarybos sprendimu gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje asmenys.
  • Tarybos posėdžio sekretorius užtikrina, kad komisijų pirmininkų užpildyta nepriekaištingos reputacijos deklaracija kitą darbo dieną būtų paskelbta savivaldybės interneto svetainėje šalia kitos, apie atitinkamą tarybos narį skelbiamos informacijos.
 7. Komisijos pirmininkas, išskyrus Etikos komisijos pirmininką ir Antikorupcijos komisijos pirmininką, komisijos narių siūlymu komisijos sprendimu nesuėjus terminui netenka savo įgaliojimų, jeigu jis neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų.
 8. Jeigu Etikos komisijos pirmininkas neatitinka Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, jis netenka įgaliojimų nesuėjus terminui komisijos narių siūlymu, Tarybos sprendimu, o jeigu Etikos komisijos pirmininkas buvo deleguotas Tarybos opozicijos, – jį Tarybos opozicijos raštu, pasirašytu daugiau kaip pusės visų Tarybos opozicijos narių ir viešai įteiktu artimiausio Tarybos posėdžio pirmininkui, atšaukus. Jeigu artimiausiame Tarybos posėdyje Tarybos opozicija raštu neatšaukia savo deleguoto Etikos komisijos pirmininko ir nustatyta tvarka nedeleguoja kito Tarybos nario ar deleguoja Tarybos narį, neatitinkantį Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnyje nustatytų reikalavimų, sprendimą dėl Etikos komisijos pirmininko įgaliojimų netekimo ir naujo komisijos pirmininko skyrimo komisijos narių siūlymu priima Taryba.
 9. Taryba tvirtina komisijų veiklos nuostatus.
 10. Tarybos sudaromų komisijų nariais gali būti Tarybos nariai, valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai, bendruomeninių organizacijų atstovai, kiti savivaldybės gyventojai.
 11. Komisijų posėdžiuose patariamojo balso teise gali dalyvauti joms nepriklausantys Tarybos nariai, suinteresuoti asmenys.
  • Reglamento 167 punkte išvardintų asmenų dalyvavimo komisijos posėdyje poreikį komisijos sekretoriui perduoda komiteto pirmininkas. Sekretorius šiuos asmenis informuoja telefonu ir elektroniniu paštu apie gautą komiteto pirmininko prašymą jiems dalyvauti komiteto posėdyje.
 12. Tarybos komisijų, išskyrus Etikos komisijos posėdžius, posėdžių metu daromas garso ir vaizdo įrašas. Komisijų posėdžiai, išskyrus Etikos komisijos ir komisijų uždarus posėdžius, transliuojami tiesiogiai ir komisijų posėdžių garso ir vaizdo įrašai Dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami viešai savivaldybės interneto svetainėje ne trumpiau, kaip 4 (keturis) metus. Antikorupcijos komisijai šios dalies nuostatos taikomos, jeigu ji nenusprendžia kitaip. Svarstant valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančią, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusią informaciją ir (ar) teisės aktų, kuriuose yra valstybės, tarnybos, komercinę paslaptį sudarančios, su asmens duomenimis, kurių viešinimas neatitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimų, susijusios informacijos, projektus, posėdžių garso ir vaizdo įrašai neviešinami.
 13. Komisijos sekretorius atsako už komisijos posėdžių garso ir vaizdo įrašų įrašymą, registraciją ir paskelbimą savivaldybės interneto svetainėje.
 14. Komisijos posėdis gali vykti kontaktiniu būdu, nuotoliniu būdu ar mišriuoju būdu. Sprendimą organizuoti posėdį nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu priima komisijos pirmininkas savo iniciatyva arba gavęs komisijos nario prašymą dalyvauti posėdyje nuotoliniu būdu. Apie priimtą sprendimą komisijos posėdį organizuoti nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu nedelsiant elektroninių ryšių priemonėmis Tarybos posėdžių sekretorius praneša komisijos nariams ir kitiems posėdžio dalyviams. Mišriuoju būdu organizuojamame posėdyje kiti komisijos nariai ir kiti posėdžio dalyviai savo pasirinkimu gali dalyvauti nuotoliniu būdu arba atvykę į komisijos posėdžių salę. Komisijos posėdžiai nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu vykti negali, jeigu tam raštu prieštarauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių, išskyrus:
  • kai dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino komisijos posėdžiai negali vykti komisijos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai;
  • artimiausią numatytą nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu vyksiantį komisijos posėdį.
 15. Nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu vyksiančio Tarybos komisijos posėdžio klausimai rengiami ir posėdis vyksta laikantis visų Vietos savivaldos įstatyme nustatytų reikalavimų. Nuotoliniu būdu arba mišriuoju būdu priimant komisijos sprendimus, turi būti užtikrinamas komisijos nario tapatybės ir jo balsavimo rezultatų nustatymas.
  • Apie planuojamą Komisijos posėdžio laiką, suderintą su Komisijos pirmininku, Tarybos sekretoriatas, praneša visiems posėdžio dalyviams elektroniniu paštu ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki Komisijos posėdžio pradžios.

X  SKYRIUS

TARYBOS FRAKCIJOS, TARYBOS NARIŲ GRUPĖS, TARYBOS MAŽUMA, TARYBOS DAUGUMA

 1. Savo politiniams tikslams įgyvendinti Tarybos nariai gali sudaryti Tarybos opoziciją, Tarybos mažumą, Tarybos daugumą, jungtis į frakcijas ar Tarybos narių grupes šio reglamento nustatyta tvarka.
 2. Išrinkti Tarybos nariai gali jungtis į frakcijas ar Tarybos narių grupes. Tarybos nariai į frakcijas ar grupes jungiasi laisva valia. Frakciją ar grupę gali sudaryti pagal vieną sąrašą išrinkti Tarybos nariai arba pagal kelis sąrašus išrinkti Tarybos nariai ir dalis vieno rinkimų sąrašo Tarybos narių.
 3. Frakcija paskelbiama Tarybos posėdyje kai Tarybos nariai, viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaruoja, kad veiklą Taryboje tęsia susivieniję į frakciją. Frakcijos pareiškimą pasirašo ne mažiau kaip 2 Tarybos nariai.
 4. Tarybos narių grupė paskelbiama Tarybos posėdyje kai Tarybos nariai, nepriklausantys Tarybos narių frakcijai, Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaruoja, kad veiklą Taryboje tęsia grupėje. Pareiškimą pasirašo ne mažiau kaip 2 Tarybos nariai.
 5. Kiekvienas Tarybos narys gali priklausyti tik vienai frakcijai ar Tarybos narių grupei. Tarybos nariai, neįsiregistravę į frakcijas ar grupes, laikomi Tarybos nariais, neįeinančiais į frakcijas ir grupes.
 6. Tarybos opozicija – Tarybos mažumai priklausančių ir Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, opozicinėmis pasiskelbusių Tarybos narių frakcijų, Tarybos narių grupių, į jokią frakciją ar grupę nesusivienijusių Tarybos narių visuma, pateikusi savo veiklos kryptis.
 7. Tarybos mažuma – Tarybos daugumai nepriklausančios Tarybos narių frakcija (-os) ir (ar) Tarybos narių grupė (-ės), ir (ar) į jokią frakciją ar grupę nesusivieniję Tarybos nariai.
 8. Tarybos dauguma – Tarybos narių frakcija (-os) ir (ar) Tarybos narių grupė (-ės), ir (ar) į jokią frakciją ar grupę nesusivieniję Tarybos nariai, Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, pateikusi (-ios) savo veiklos programą ir sudaryta (-os) iš daugiau kaip pusės visų Tarybos narių.
 9. Apie Tarybos opozicijos, Tarybos daugumos, frakcijos ir grupės įsisteigimą pažymima Tarybos posėdžio protokole.
 10. Pasikeitus frakcijos ar grupės pavadinimui, sudėčiai, vadovui ar jo pavaduotojui, frakcijai ar grupei iširus ar nutraukus veiklą, turi būti raštu pranešta merui, kuris apie tai paskelbia artimiausiame Tarybos posėdyje arba Tarybos posėdžio metu.

XI  SKYRIUS

  MERAS, VICEMERAS

 1. Meras renkamas tiesiogiai Tarybos įgaliojimų laikui. Jo įgaliojimai nustatyti Vietos savivaldos įstatyme. Mero sprendimai įforminami potvarkiais.
 2. Merą pavaduoja mero paskirtas vicemeras, kai:
  • meras dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai neina savo pareigų;
  • mero įgaliojimai sustabdyti teismo nutartimi.
 3. Merą pavaduojantis vicemeras vykdo visus mero įgaliojimus, išskyrus nustatytuosius Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5, 7, 12, 13, 15, 19, 20 ir 21 punktuose. Vicemerui pavaduojant merą, Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 12, 13 ir 15 punktuose nustatytus mero įgaliojimus vykdo Taryba, o Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus – laikinai Tarybos paskirtas tarybos narys (pavaduojantis merą).
 4. Mero pareigas laikinai eina Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma paskirtas Tarybos narys, kai:
  • mero įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui;
  • išrinktas neprisiekęs meras netenka mandato ar mero rinkimų rezultatai pripažįstami negaliojančiais.
 5. Mero pareigas laikinai einantis Tarybos paskirtas Tarybos narys vykdo visus mero įgaliojimus, išskyrus nustatytuosius Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 12, 13, 15, 20 ir 21 punktuose. Šiuo atveju mero įgaliojimus, nustatytus Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 12, 13 ir 15 punktuose, vykdo Taryba.
 6. Tarybos nariui laikinai einant mero pareigas, jo kaip Tarybos nario teisės ir pareigos, laikinai sustabdomos.
 7. Mero pareigas laikinai einančio Tarybos nario darbo užmokestį pagal įstatymų nustatytus koeficientus tvirtina Taryba.
 8. Meras atstovauja pats arba savo potvarkiu įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis:
  • bendrosios kompetencijos ir administraciniuose teismuose bei kitose teisėsaugos institucijose savivaldybei atstovauja valstybės tarnautojai arba pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai, kurie turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą; pagal atstovavimo sutartis, jeigu tokios sudaromos – advokatai;
  • bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, savivaldybei atstovauja valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
 9. Meras gali siūlyti Tarybai pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai atlikti veiklos plane nenumatytą savivaldybės administravimo subjektų ar savivaldybės valdomų įmonių atitikties, finansinį ir veiklos auditą. Dėl tokio siūlymo yra parengiamas Tarybos sprendimo projektas, kuris teikiamas ir svarstomas Tarybos posėdyje bendra reglamento nustatyta tvarka.
 10. Meras priima savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto atitikties, finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą Tarybos komitetų ir Tarybos posėdžiuose. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pateiktas audito ataskaitas ir išvadas meras priima įrašydamas rezoliuciją.
 11. Mero išvykimas į komandiruotes įforminamas mero potvarkiu.
 12. Merui atostogos suteikiamos mero potvarkiu.
 13. Vicemeras yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.
 14. Vicemeras atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus.
 15. Vicemero skyrimo tvarka:
  • Meras tarybai teikia kandidatūrą į vicemero pareigas.
  • Teikimas įforminamas mero potvarkiu.
  • Tarybos posėdžio metu kandidatą į vicemero poziciją pristato meras bei atsako į Tarybos narių klausimus.
  • Kandidatas į vicemero pareigas prisistato Tarybos nariams bei  atsako į Tarybos narių klausimus.
  • Vykdomas slaptas balsavimas, kurio protokolą perskaito balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas ir tvirtina Taryba balsuodama.
  • Jeigu Taryba balsuodama du kartus iš eilės nepritaria teikiamai kandidatūrai į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu Tarybai teiktą kandidatą paskirti vicemeru.
  • Jeigu meras, Tarybai pirmą kartą nepritarus jo teiktai kandidatūrai, teikė kito asmens kandidatūrą į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu vicemeru paskirti pasirinktinai vieną iš Tarybai teiktų kandidatų į vicemero pareigas.

XII SKYRIUS

OPOZICIJOS LYDERIS

 1. Opozicijos lyderis yra daugiau kaip pusės Tarybos narių, priklausančių Tarybos opozicijai, Tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaruotas Tarybos opozicijai atstovaujantis Tarybos narys.
 2. Opozicijos lyderis atlieka jam Vietos savivaldos įstatymu ir šiuo reglamentu numatytas funkcijas, įgyvendina Vietos savivaldos įstatymu ir šiuo reglamentu nustatytas teises.
 3. Opozicijos lyderio funkcijos:
  • atstovauti Tarybos opozicijai Tarybos posėdžių, komitetų ir komisijų posėdžių metu;
  • atstovauti Tarybos opozicijai susitikimuose su nuolatiniais savivaldybės gyventojais metu;
  • atstovauti Tarybos opozicijai ir kitais atvejais ir tokia apimtimi, kai opozicijos lyderis yra Tarybos opozicijos įgaliotas tą daryti.
 4. Opozicijos lyderio teisės:
  • Pateikti Tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais Tarybos posėdžių sekretoriui reglamento nustatyta tvarka.
  • Siūlyti Tarybos posėdžio metu, tvirtinant posėdžio darbotvarkę, Tarybos sprendimu papildyti ar pakeisti parengtą Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, jeigu dėl siūlomų papildomai įtraukti klausimų sprendimų projektai yra įregistruoti ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios, išskyrus Vietos savivaldos įstatyme numatytas išimtis.
  • Tarybos posėdžio metu pirmam užduoti klausimus pranešėjams ir pirmam pasisakyti kiekvienu svarstomu darbotvarkės klausimu.
  • Tarybos mažumos valandos metu pirmam užduoti iki 2 klausimų.
  • Siūlyti kolegijai svarstyti Tarybos mažumos valandos ir Tarybos mažumos darbotvarkės svarstymo datas.
  • Teikti siūlymus Tarybai ir merui įtraukti Tarybos narius, valstybės tarnautojus, ekspertus, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ir bendruomeninių organizacijų atstovus, kitus savivaldybės bendruomenės narius į komisijų ir darbo grupių sudėtį.
  • Teikti siūlymus Tarybai išklausyti savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų atstovus.
  • Teikti merui pastabas ir pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto projekto.

XIII SKYRIUS

 SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SVARSTYMAS

 1. Savivaldybės biudžetas sudaromas ir tvirtinamas vieniems biudžetiniams metams. Biudžeto rengimo, svarstymo ir tvirtinimo procedūra nustatyta Biudžeto sandaros įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintose taisyklėse.
 2. Biudžetiniais metais taryba mero siūlymu biudžetą gali tikslinti.
 3. Savivaldybės biudžeto sudarymo pagrindas yra patvirtinti savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, taip pat savivaldybių funkcijoms įgyvendinti reikalingų lėšų skaičiavimai.
 4. Parengtas biudžeto projektas svarstomas tokia tvarka:
  • paruoštas savivaldybės biudžeto projektas skelbiamas savivaldybės interneto tinklalapyje;
  • paruoštas ir atspausdintas savivaldybės biudžeto projekto variantas saugomas savivaldybės administracijos finansų ir biudžeto skyriuje, kuriame visi rajono gyventojai gali su juo susipažinti ir palikti raštiškas pastabas;
  • gyventojai savo pastabas ir pasiūlymus dėl savivaldybės biudžeto projekto teikia 7 kalendorines dienas nuo savivaldybės biudžeto projekto pateikimo savivaldybės internetiniame tinklalapyje;
  • per nustatytą laiką gautos gyventojų pastabas ir pasiūlymai pateikiami Tarybos komitetams;
  • Tarybos komitetai įvertina parengtą biudžeto projektą, gyventojų pastabas ir pasiūlymus ir pateikia apibendrintas išvadas dėl siūlomo savivaldybės biudžeto projekto.
  • atsižvelgus į Tarybos komitetų pasiūlymus ir išvadas, jeigu reikalinga, biudžeto projektas patikslinamas ir teikiamas svarstyti tarybai.
  • Tarybai nepatvirtinus savivaldybės biudžeto, jo svarstymas atidedamas iki kito tarybos posėdžio.
  • Patvirtintame tarybos sprendime dėl savivaldybės biudžeto turi būti nurodyta:
   • bendra pajamų suma ir jų paskirstymas pagal pajamų rūšis;
   • bendra asignavimų suma ir jų paskirstymas biudžetinėms įstaigoms ar savivaldybių administracijos padaliniams programoms vykdyti. Asignavimai skiriami išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, ir turtui įsigyti.
   • tais biudžetiniais metais planuojama metinė įsiskolinimų (mokėtinų sumų, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) pokyčio suma.
 1. Taryba savivaldybės biudžetą turi patvirtinti per du mėnesius nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo. Jeigu taryba savivaldybės biudžeto nepatvirtina laiku, savivaldybės biudžetas vykdomas šio reglamento 206 punkte nustatyta tvarka.
 2. Jeigu taryba laiku nepatvirtina savivaldybės biudžeto, tokiu atveju asignavimai metų pradžioje iki biudžeto patvirtinimo kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų šio biudžeto asignavimų. Šiuo atveju kiekvieno asignavimų valdytojo asignavimai kiekvieną mėnesį negali viršyti 1/12 praėjusių metų atitinkamo biudžeto šiam asignavimų valdytojui skirtų lėšų ir skiriamos tik tęstinei veiklai bei įstatymuose nustatytiems įsipareigojimams finansuoti (išskyrus programų asignavimų dalį, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei kitos gaunamos finansinės paramos lėšos) bei įsiskolinimams dengti.
 3. Pasibaigus biudžetiniams metams, tarybos sprendimu gali būti atliekamas nepriklausomas finansinis ir (ar) veiklos auditas. Jeigu nepriklausomas auditas atliekamas, audito ataskaita turi būti viešai apsvarstyta tarybos posėdyje ne vėliau kaip iki atitinkamų biudžetinių metų rugsėjo 1 dienos.

XIV  SKYRIUS

TARYBAI TEIKIAMOS ATASKAITOS IR IŠVADOS

 1. Meras rengia savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį ir jį teikia Tarybai svarstyti iki kitų metų gegužės 1 d.
 2. Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį sudaro: savivaldybės veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Mero pranešimas ir informacija bendruomenei apie veiklos rezultatus yra sudėtinė savivaldybės veiklos ataskaitos dalis, pateikiama savivaldybės bendruomenei šio reglamento 211 p. nustatyta tvarka.
 3. Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio rengimo, pasirašymo, teikimo, skelbimo ir audito reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.
 4. Savivaldybės bendruomenei savivaldybės metinių ataskaitų rinkinys teikiamas laikantis Vietos savivaldos įstatymo 43 straipsnyje nustatytų reikalavimų.
 5. Meras iki kiekvienų einamųjų metų birželio 15 d. Tarybai raštu atsiskaito, kaip įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Tarybos sprendimai, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.
 6. Savivaldybės kontrolierius:
  • kiekvienais metais iki gegužės 15 d. teikia Tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;
  • kiekvienais metais iki gegužės 1 d. pateikia Tarybai savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinį bei jį paskelbia savivaldybės interneto svetainėje;
 7. Tarybos narys iki kitų metų gegužės 1 d., per visuomenės informavimo priemones ar susitikimuose su nuolatiniais gyventojais atsiskaito jiems už savo veiklą. Atsiskaitymo gyventojams organizavimu rūpinasi pats Tarybos narys.
 8. Ataskaitoje turi būti apibūdinama per metus nuveikta veikla. Taryba pritaria arba nepritaria veiklos ataskaitoms priimdama sprendimą
 9. Ataskaitos skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje jonava.lt

XV SKYRIUS

 BENDRAVIMO SU GYVENTOJAIS FORMOS IR BŪDAI

 1. Siekdama garantuoti vietos savivaldos principų ir teisių įgyvendinimą bendruomenės interesais, Taryba naudoja šias pagrindines bendravimo su gyventojais formas ir būdus:
  • Tarybos posėdžių darbotvarkės skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje, adresu: jonava.lt.
  • Tarybos sprendimų projektai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje, adresu: jonava.lt.
  • Tarybos posėdžiai transliuojami savivaldybės interneto svetainėje;
  • priimti Tarybos sprendimai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje;
  • gyventojai gali dalyvauti biudžeto projekto svarstyme, pateikdami pastabas ir pasiūlymus merui raštu;
  • Tarybos nariai ne rečiau kaip vieną kartą per metus atsiskaito rinkėjams;
  • Tarybos komitetai pagal kompetenciją nagrinėja jiems adresuotus gyventojų prašymus;
  • meras, vicemerai ir administracijos direktorius priima gyventojus asmeniniais klausimais. Informacija apie priėmimų ir susitikimų vietą bei laiką skelbiama savivaldybės interneto svetainėje;
  • Tarybos, Tarybos komitetų, komisijų posėdžiai yra atviri;
  • asmenų prašymų nagrinėjimas ir jų aptarnavimas taikant vieno langelio principą.

XVI  SKYRIUS

VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSA

 1. Gyventojai savo nuomonę viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymo klausimais gali pareikšti dalyvaudami vietos gyventojų apklausoje (toliau – apklausa). Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio.
 2. Apklausą inicijuoti ir joje dalyvauti gali asmenys, kuriems apklausos dieną yra sukakę 18 metų ir kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje arba kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Jonavos rajono savivaldybėje. Šiam reikalavimui užtikrinti tvarkomi šie asmens duomenys: asmens vardas, pavardė, gimimo data ir gyvenamosios vietos adresas.
 3. Apklausai gali būti teikiami klausimai, kuriuos savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas. Taryba gali nustatyti klausimus, kuriems spręsti turi būti organizuojamos apklausos.
  • Apklausos dėl savivaldybių steigimo, esamų savivaldybių panaikinimo, taip pat jų teritorijų ribų bei centrų nustatymo ir keitimo bei gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir keitimo, pavadinimų joms suteikimo ir keitimo, organizuojamos vadovaujantis Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu.
 4. Apklausos būdai:
  • tiesioginis vietos gyventojų nuomonės įrašymas į apklausos dalyvių sąrašo lapus;
  • apklausa elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje. Atliekant apklausą elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje, turi būti užtikrinti Vietos savivaldos įstatyme nustatyti reikalavimai, taip pat turi būti užtikrinta galimybė vietos gyventojams pateikti savo nuomonę apklausoje teikiamu klausimu šio reglamento 1 punkte nustatytu būdu.
 5. Apklausos būdą ir apklausos teritoriją pasiūlo apklausos iniciatorius, sprendimą dėl apklausos būdo, laiko, vietos, trukmės ir apklausos teritorijos priima meras, skelbdamas apklausą.
 6. Apklausa gali būti surengta visoje savivaldybės teritorijoje, seniūnijos (kelių seniūnijų) aptarnaujamoje teritorijoje (aptarnaujamose teritorijose) ar jos (jų) dalyse arba gyvenamosios vietovės teritorijoje ar jos dalyje. Apklausos teritorija parenkama atsižvelgiant į tai, kurios teritorijos vietos gyventojams sprendimas, dėl kurio teikiamas klausimas apklausai, turės tiesioginį poveikį.
 7. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso savivaldybės gyventojams, Tarybai, merui ir seniūnui.
 8. Savivaldybės gyventojai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 5 procentų iniciatyvinės grupės siūlomos apklausos teritorijos vietos gyventojų reikalavimu.
 9. Apklausos pasiūlymo iniciatyvos teisę, ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių įgyvendina pateikdami Tarybai ir merui argumentuotą reikalavimą, kuriame turi būti nurodoma: apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, siūlomas apklausos būdas ir Tarybos narių grupės atstovas (atstovai). Be to, reikalavime gali būti nurodoma apklausos teritorija. Reikalavimą pasirašo visi Tarybos narių grupės nariai. Meras privalo paskelbti apklausą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Tarybos narių grupės reikalavimo gavimo.
 10. Meras apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina išleisdamas potvarkį, kuriame nurodo motyvuotą ir pagrįstą reikalavimą dėl apklausos paskelbimo. Potvarkyje paskelbti apklausą turi būti nustatyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, apklausos teritorija, būdas, data, vieta, trukmė, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Mero potvarkis paskelbti apklausą turi būti skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.
 11. Seniūnas seniūnaičių sueigos pritarimu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti apklausą dėl jo kompetencijai priskirtų klausimų. Apklausos pasiūlymo iniciatyvos teisę seniūnas įgyvendina pateikdamas administracijos direktoriui argumentuotą pasiūlymą, kuriame turi būti nurodoma: apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, siūlomas apklausos būdas. Be to, reikalavime gali būti nurodoma apklausos teritorija. Pasiūlymą pasirašo seniūnas. Pasiūlymas kartu su seniūnaičių sueigos protokolo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, registruojamas savivaldybės administracijos Komunikacijos ir dokumentų skyriuje.
 12. Pateiktą seniūno pasiūlymą rengti apklausą nagrinėja mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupė pasiūlymą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų ir išvadas pateikti merui. Jei nustatomi trūkumai, meras raštu paprašo seniūną per 5 kalendorines dienas pataisyti trūkumus. Jei trūkumai nustatytu laiku nepašalinami, pasiūlymas paliekamas nenagrinėtas. Jei trūkumai nustatytu laiku pašalinami, meras ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo paskelbti apklausą.
 13. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę vietos gyventojai įgyvendina tiesiogiai. Šiam tikslui sudaroma iniciatyvinė grupė iš ne mažiau kaip 10 vietos gyventojų. Iniciatyvinės grupės atstovas (-ai) pateikia merui prašymą įregistruoti iniciatyvinę grupę.
 14. Iniciatyvinės grupės prašyme turi būti nurodyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, siūlomas apklausos būdas, siūloma apklausos teritorija ir iniciatyvinės grupės atstovas (-ai). Iniciatyvinės grupės atstovas (-ai) prašyme nurodo duomenis, sudarančius galimybę užtikrinti Vietos savivaldos įstatymo 46 straipsnio 3 dalyje nustatytą sąlygą asmenims, inicijuojantiems apklausą: savo vardą, pavardę, gimimo datą ir gyvenamosios vietos adresą.
 15. Jeigu iniciatyvinės grupės prašyme pažymima, kad apklausai teikiamo klausimo tekstas yra preliminarus, šios grupės atstovo prašymu savivaldybės administracija suteikia reikalingą pagalbą rengiant galutinį apklausai teikiamo klausimo tekstą. Galutinį klausimo tekstą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai ir jis pateikiamas merui.
 16. Meras, gavęs iniciatyvinės grupės prašymą ir galutinį apklausai teikiamo klausimo tekstą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įregistruoja iniciatyvinę grupę ir išduoda jos atstovui (-ams) vidaus reikalų ministro tvirtinamos formos gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą rinkimo lapus.
 17. Jeigu per šio Vietos savivaldos įstatymo 50 straipsnio 10 dalyje nustatytą terminą yra surinktas reikiamas siūlomos apklausos teritorijos vietos gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti apklausą skaičius ir parašų rinkimo lapai perduoti merui, ir nenustatyta vietos gyventojų parašų klastojimo atvejų ar savanoriškumo principo pažeidimų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo parašų rinkimo lapų perdavimo merui dienos meras privalo paskelbti apklausą.
 18. Kai apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė įgyvendinama ne mažesnės kaip 1/4 Tarybos narių grupės reikalavimu, meras privalo paskelbti apklausą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios grupės reikalavimo gavimo.
 19. Mero potvarkyje paskelbti apklausą turi būti nustatyta: apklausai teikiamo klausimo tekstas, apklausos teritorija, būdas, data, vieta, trukmė, taip pat apklausos komisijos sudėtis. Iniciatyvinė grupė turi teisę į apklausos komisiją deleguoti savo atstovą (-us).
 20. Nustatant apklausos komisijos sudėtį, nurodomi šie duomenys: komisijos nario vardas, pavardė, jo pareigos komisijoje; jeigu komisijos narys yra savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, nurodomos ir jo pareigos savivaldybės administracijoje, jeigu komisijos narys yra iniciatyvinės grupės deleguotas asmuo, nurodoma, kad tai yra iniciatyvinės grupės atstovas.
 21. Mero potvarkis paskelbti apklausą ir informacija gyventojams apie numatomas konsultacijas turi būti paskelbti laikantis Vietos savivaldos įstatymo 44 straipsnyje nustatytų reikalavimų.
 22. Apklausą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius Tarybos nustatyta tvarka.
 23. Taryba privalo artimiausiame Tarybos posėdyje svarstyti apklausai pateiktą klausimą, jeigu savo nuomonę pateiktu klausimu pareiškė ne mažiau kaip 10 procentų apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti apklausoje.
 24. Paskelbti apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti svarstomi artimiausiame Tarybos posėdyje. Tarybos sprendimo projektą dėl apklausos rezultatų ir jo aiškinamąjį raštą šio reglamento nustatyta tvarka rengia savivaldybės administracijos direktorius.
 25. Tarybos sprendime dėl apklausai pateikto klausimo turi būti nurodyti apklausos rezultatai ir Tarybos sprendimo motyvai. Tarybos sprendimas dėl apklausai pateikto klausimo turi būti paskelbtas laikantis Vietos savivaldos įstatymo 43 straipsnyje nustatytų reikalavimų.
 26. Apklausos organizavimo išlaidos apmokamos iš savivaldybės biudžeto.

XVII SKYRIUS

 MERO IR KITŲ SUBJEKTŲ, TIESIOGIAI ĮGYVENDINANČIŲ VALSTYBINES (PERDUOTAS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJAS, PRIEŽIŪROS TVARKA

 1. Taryba prižiūri merą ir kitus subjektus, tiesiogiai įgyvendinančius valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas.
 2. Priežiūros funkcija, numatyta šio reglamento 244 punkte vykdoma tarybos komitetuose tokia tvarka:
  • tarybos komitetuose išklausomos metinės mero ir kitų subjektų ataskaitos apie valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą;
  • tarybos komitetai, įvertinę metines mero ir kitų subjektų ataskaitas apie valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą, gali Tarybai dėl jų teikti komitetų išvadas, pasiūlymus ir (ar) rekomendacijas.

XVIII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visus Tarybos veiklos procedūrinius klausimus, kurie nenumatyti šiame reglamente ir Lietuvos Respublikos įstatymuose, siūlo spręsti Tarybos posėdžio pirmininkas.

__________________