Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Vardo, pavardės keitimo registravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pasirinktas vardas ir (ar) pavardė, į kurį keičiamas turimas vardas ir (ar) pavardė, turi neprieštarauti gerai moralei ir Lietuvos Respublikos viešajai tvarkai, o kai keičiamas nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, – taip pat ir geriausiems vaiko interesams. Pasirinktas vardas ir pavardė taip pat turi atitikti asmens lytį, išskyrus atvejus, kai juos keičia asmuo, kuriam diagnozuotas transseksualumas. Vardo pakeitimu laikomas vieno vardo pakeitimas į kitą vieną vardą, vieno vardo pakeitimas į du vardus arba atvirkščiai, taip pat dviejų vardų pakeitimas į kitus du vardus ar dviejų turimų vardų eiliškumo pakeitimas. Asmuo savo turimą vienanarę arba dvinarę pavardę gali keisti į kitą vienanarę arba dvinarę pavardę. Vardo ir pavardės pakeitimo pagrindai nurodyti „Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklėse“.

Keisti vardą ir pavardę turi teisę:

Lietuvos Respublikos piliečiai;

asmenys be pilietybės;

užsienio valstybių piliečiai.

Šiuos asmens duomenis keisti leidžiama 16 metų sulaukusiam pareiškėjui, o kai vardas ir pavardė keičiami pareiškėjui, kuriam diagnozuotas transseksualumas – 18 metų sulaukusiam pareiškėjui. Kai keičiamas jaunesnio kaip 16 metų nepilnamečio vaiko vardas ir (ar) pavardė, jo vardu prašymą dėl vardo ir (ar) pavardės pakeitimo civilinės metrikacijos įstaigai pateikia jo atstovas pagal įstatymą. Vardo ir (ar) pavardės pakeitimas registruojamas sudarant asmens paskutinio civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.

Užsienio valstybės piliečio ir asmens be pilietybės vardas ir (ar) pavardė gali būti pakeisti tik Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigose ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose jam įrašytuose civilinės būklės aktų įrašuose. Asmeniui pageidaujant gali būti išduotas civilinės būklės akto įrašo papildymą ar pakeitimą liudijantis išrašas.

Atnaujinimo data 2024-02-15
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo”;

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas;

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

Dokumentas, patvirtinantis valstybės rinkliavos sumokėjimą;

Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo prašymą keisti vardą, pavardę.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informaciją iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinės bazės, jeigu paslaugos suteikimui reikalinga informacija į šią bazę yra įtraukta;

Jeigu Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinėje bazėje ar civilinės metrikacijos įstaigoje nėra vardo, pavardės pakeitimo byloje reikalingų civilinės būklės aktų įrašų, civilinės metrikacijos įstaiga reikiamus civilinės būklės aktų įrašus išreikalauja iš kitos civilinės metrikacijos įstaigos arba Lietuvos valstybės istorijos archyvo;

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos išvadą, kai kyla neaiškumų dėl asmenvardžių darybos;

Teisingumo ministerijos leidimą keisti  pavardę.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. +370 349 50 071, +370 615 50 358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė,

tel. +370 349 50 071, +370 698 86 923,

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt

cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Prašymas, kai Teisingumo ministerijos leidimas nėra reikalingas, turi būti išnagrinėtas per 20 darbo dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo įstaigoje dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų.

Prašymas, kai reikia gauti Teisingumo ministerijos leidimą keisti vardą, pavardę, turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo įstaigoje dienos. Šis terminas gali būti pratęstas iki 4 mėnesių.

Civilinės būklės aktų įrašų nuorašai iš užsienio valstybių gaunami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.

Jei civilinės būklės akto įrašas, kuriame būtų keičiamas vardas, pavardė yra prarastas, jis turi būti atkurtas teisės aktų nustatyta tvarka.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vardo, pavardės keitimo registravimas - 12 Eur

Įmokos kodas : 52846

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo sąskaitą: LT247300010112394300

Gavėjo bankas: Swedbank

Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir ar kito asmens duomenis.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pakeisti asmens vardą, pavardę

Bendras tėvų prašymas pakeisti vardus ir pavardes

Prašymas pakeisti nepilnamečio vaiko vardę, pavardę