Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Santuokos registravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Santuoka registruojama sudarant  santuokos sudarymo įrašą.

Prašymas įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaigai gali būti pateikiamas elektroniniu paštu ar kitais elektroninių ryšių būdais (naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis), taip pat registruotu paštu ar per kurjerį arba tiesiogiai, t. y. įprasta tvarka, atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Esant Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 18 straipsnyje nurodytoms priežastims (moters nėštumas, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunki liga, išvykimas į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimas į diplomatinę tarnybą) santuoka gali būti registruojama nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviems savaitėms nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Tokiu atveju norintys susituokti asmenys civilinės metrikacijos įstaigai turi pateikti tam tikros institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį nurodytą svarbią priežastį. Apie prašymą įregistruoti santuoką civilinės metrikacijos įstaiga skelbia viešai savivaldybės interneto svetainėje (prireikus - ir kitais civilinės metrikacijos įstaigos pasirinktais būdais) ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki santuokos registravimo dienos. Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba savivaldybės tarybos nustatytose reprezentacinėse vietose santuokoms registruoti. Jeigu reprezentacinės vietos nėra nustatytos, santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Ši vieta turi būti civilinės metrikacijos įstaigos, registruojančios santuoką, aptarnaujamos savivaldybės teritorijoje.

Dėl vieno iš susituokiančiųjų ligos, pateikus sveikatos priežiūros įstaigos išduotą dokumentą, santuoka gali būti registruojama sergančiojo gyvenamojoje patalpoje arba stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

Jeigu vienas iš susituokiančiųjų yra laikomas laisvės atėmimo vietoje, pateikus tai patvirtinantį dokumentą, santuoką registruoja laisvės atėmimo vietos buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaiga.

Santuoka registruojama dalyvaujant ketinantiems susituokti ir dviem liudytojams. Liudytojais turi būti pilnametystės sulaukę veiksnūs asmenys. Santuokos registravimo ceremonija organizuojama atsižvelgiant į susiklosčiusias tradicijas ir papročius. Santuokos registravimo procedūra atliekama lietuvių kalba.

Atnaujinimo data 2021-01-14
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A39C83848CB

3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.2E7C18F61454

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b9d4760cda911e6a2cac7383cbb90a3

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3

6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/fee03400ccd711e6a2cac7383cbb90a3

7. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.35B48E5133C4

8. Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364028

9. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo”

http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-moteru-pavardziu-darymo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Civilinės metrikacijos įstaigai norintys susituokti turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą, kuris pateikiamas asmeniškai;

2. Norinčiųjų susituokti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – atitinkamos užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti – leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas);

3. Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus. Jeigu norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, vietoj gimimo liudijimo gali būti pateikiamas išrašas iš gimimo įrašo, įrašytas pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis (išrašo, išduoto pagal šią Konvenciją legalizuoti ar tvirtinti spaudu (Apostille) ir versti į lietuvių kalbą nereikia). Jeigu pateikiamas gimimo liudijimas, o ne išrašas pagal Konvenciją, jis turi būti legalizuotas ar patvirtintas spaudu (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išverstas į lietuvių kalbą;

4. Mokamasis pavedimas arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Kai kuriais atvejais be aukščiau išvardintų dokumentų civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateikti:

● Jei ketinantis susituokti yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos įstaigos išduotas dokumentas patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Užsienio valstybės piliečio dokumentai (išskyrus pasą) turi būti legalizuoti ar patvirtinti spaudu (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, ir išversti į lietuvių kalbą.

● Sveikatos priežiūros įstaigos išduotas atitinkamas dokumentas, jeigu santuoką norima registruoti sergančiojo gyvenamojoje patalpoje arba stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;

● Įkalinimo įstaigos išduotas atitinkamas dokumentas, jeigu vienas iš susituokiančiųjų yra laisvės atėmimo vietoje.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija, kurią gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šią informaciją ar (ir) dokumentus):

1. Informacija apie norinčiųjų susituokti gimimą, ankstesnes santuokas, santuokos nutraukimą, buvusio sutuoktinio mirtį nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrine baze, jeigu šie duomenys į minėtą bazę yra įtraukti.

2. Informacija apie norinčiųjų susituokti neveiksnumą gali būti nustatoma remiantis Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis, jeigu šie duomenys yra įtraukti į registrą (registras veikia nuo 2011 m. sausio 1 d.).

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. (8 349)  50071, 861550358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus politikos ir administravimo specialistė

Jovita Maciulevičienė,

tel. (8 349)  50071,

el. paštas jovita.maciuleviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė,

tel. (8349) 500718, 698 86923,  

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt

 cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 mėnuo

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

20 Eur - santuoką registruojant civilinės metrikacijos įstaigoje;

60 Eur - santuoką registruojant norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje;

Įmokos kodas : 52846

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo sąskaitą: LT247300010112394300

Gavėjo bankas: Swedbank

Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ar kito asmens duomenis.

Jei prašymas patikrinti santuokai reikalingus dokumentus pateikiamas internetu, prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS, patartina valstybės rinkliavą sumokėti tik el. paštu arba trumpąja SMS žinute gavus patvirtinimą apie paslaugos atlikimą bei teisingai suformuotą mokėjimo nurodymą.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą patikrinti santuokai reikalingus dokumentus naudojantis Metrikacijos paslaugų informacine sistema (MEPIS), https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Forma