Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra. Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu.

Atnaujinimo data 2024-02-01
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1FEF229DA7C6

2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6

3  Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.065AB8483E1E?faces-redirect=true

4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4CF08CA2BA45

5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.403754

6. Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo  tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-156

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416133

7. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo"

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.394402

8. Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416431/asr

9. Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/79b3f421a40011e59010bea026bdb259

10. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos archyvą arba teikiant prašymą registruotu laišku:

  1. Prašymą.
  2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas registruotu laišku – jo kopiją).
  3. Jei dokumentus perduoda įgaliotas asmuo - įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Likviduojamo juridinio asmens pažymėjimą, dokumentą, liudijantį juridinio asmens likvidavimo faktą.

Asmeniui teikiant prašymą per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt):

  1. Elektroninį prašymą (kuris turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu).
   2. Jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo skaitmeninę kopiją (skenuotą, fotografuotą, pan.) arba įgaliojimas turi būti suteiktas per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt).
Administracinės paslaugos teikėjas

Bendrojo skyriaus archyvo tvarkytoja Agnė Gražulytė, tel. 8 349 59813, el. p. agne.grazulyte@jonava.lt

Bendrojo skyriaus archyvo tvarkytoja Violeta Šaltytė, tel. 8 349 59813, el. paštas violeta.paulauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Vyrens. specialistė Brigita Šlepetienė, tel. 8 349 58740, el. paštas brigita.slepetiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 d.d.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Nemokama

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Administracinė paslauga teikiama ir elektroniniu būdu - elektroninių valdžios vartų svetainėje www.epaslaugos.lt

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti