Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Kompensacijų skyrimas ir mokėjimas nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Kompensacijos teikiamos už vieno būsto, kuriame deklaruota asmens gyvenamoji vieta, šildymą, karštą vandenį, geriamąjį vandenį ir nuotekas, dujas, kietąjį ir skystąjį kurą, elektros energiją, laidinio telefono abonentinį (mėnesinį) mokestį, žemės, esančios po daugiaaukščiu gyvenamuoju namu, mokestį ir kitas paslaugas (toliau – kompensacijos už būstą) nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – nepriklausomybės gynėjai), bei jų šeimoms.

Kompensacijos už būstą teikiamos: žuvusių nepriklausomybės gynėjų šeimoms (tėvams (įtėviams), sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų); nepriklausomybės gynėjams, kurie buvo sunkiai ar apysunkiai sužaloti; nepriklausomybės gynėjams, kurie pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, ir jų šeimoms (kartu gyvenantiems sutuoktiniams ir vaikams (įvaikiams) iki 18 metų bei pilnamečiams vaikams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pirmą kartą įgyja pirmąją kvalifikaciją pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinių ar ištęstinių studijų programą ir pirmą kartą įgyja bakalauro ar magistro laipsnį, – iki mokymosi ar studijų pagal šias programas baigimo (išskyrus bendrojo ugdymo programų mokinius, turinčius teisę gauti kompensacijas iki tų metų, kuriais jie baigia mokytis pagal šias programas, rugpjūčio 31 d.), tačiau ne vyresniems negu 24 metų).

Laidojimo išlaidų kompensacijos mokamos mirus nepriklausomybės gynėjui, pripažintam nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidu) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos (toliau – laidojimo išlaidų kompensacija).

Laidojimo išlaidų kompensacija skiriama nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatyme.

Kompensacijai už būstą gauti prašymas-paraiška, gali būti pateikti atvykus į Socialinės paramos skyrių, asmeniškai, paštu arba per atstovą. Jeigu prašymas-paraiška siunčiamas paštu prie prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Dėl laidojimo išlaidų kompensacijos laisvos formos prašymą galima pateikti, kreipiantis į savivaldybės administraciją, asmeniškai.

Apie priimtą sprendimą kompensacijų gavėjas informuojamas raštu.

Atnaujinimo data 2023-02-21
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.4C2B9F5E31B7?faces-redirect=true

2. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016-12-06 įsakymas Nr. A1-646 „Dėl laidojimo išlaidų kompensacijos nepriklausomybės gynėjams laidoti skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/298865d0bb8811e688d0ed775a2e782a

3. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 13B-578„ Dėl kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo"

http://195.182.72.7/teisesaktai/0000000000000029782.doc

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Dėl kompensacijų už būstą pateikiama: 1. Prašymas-paraiška; 2. Suaugusių šeimos narių asmens dokumentai; 3. Žuvimo faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma ir giminystės ryšį su žuvusiuoju nepriklausomybės gynėju įrodantys dokumentai; 4. Sužalojimo (sunkaus, apysunkio) faktą patvirtinanti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros išduota pažyma; 5. Darbingumo lygio pažyma; 6. Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pažymėjimas; 7. Nukentėjusiojo nuo1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens pažymėjimas; 8. Pažyma iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 18 metų amžiaus besimokančių vaikų (kai nėra duomenų mokinių (studentų) registre. Dėl laidojimo išlaidų kompensacijos pateikiama: 1. Laisvos formos prašymas skirti laidojimo išlaidų kompensaciją 2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 3. nepriklausomybės gynėjo mirties liudijimą arba kitą nepriklausomybės gynėjo mirties faktą patvirtinantį dokumentą, arba šio dokumento kopiją; 4. iki nepriklausomybės gynėjo mirties dienos (mirus senatvės pensijos amžių sukakusiam nepriklausomybės gynėjui – iki senatvės pensijos amžiaus sukakties) galiojusią darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (jeigu nepriklausomybės gynėjas pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d., – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotą invalidumo pažymėjimą, galiojusį iki jo mirties), kurioje darbingumo netekimas (invalidumas) susietas su 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdyta SSRS agresija, arba šio dokumento kopiją; 5. nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, teisinio statuso pažymėjimą arba savivaldybės administracijos, pripažinusios nepriklausomybės gynėjui teisinį statusą, pažymą, patvirtinančią teisinio statuso pripažinimą ir teisinio statuso pažymėjimo išdavimą. Dokumentai savivaldybės administracijai pateikiami tik tuo atveju, kai asmens duomenų reikalingų kompensacijai skirti, nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės registruose arba valstybės, savivaldybių informacinėse sistemose https://www.spis.lt

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Iš Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros – apie žuvimo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, faktą;  apie sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 metais, faktą;

2. Iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ir jos teritorinių skyrių –  apie asmens darbingumo lygį ir priežastis;

3. Iš Mokinių registro – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Aleknavičienė, tel. 8 349 50170, el. paštas daiva.aleknaviciene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Ūselienė, tel. 8 349 50142, el. paštas daiva.useliene@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų

Sprendimas dėl kompensacijų skyrimo ar neskyrimo priimamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo ir (ar) pateiktų mokėjimo dokumentų pateikimo dienos. Laidojimo išlaidų kompensacija nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui turi būti išmokėta ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo išlaidų kompensacijai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos, kai prašymas pateikiamas per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo išlaidų kompensaciją atsiradimo dienos. Kai nepriklausomybės gynėją laidojantis asmuo dėl laidojimo išlaidų kompensacijos kreipiasi vėliau negu per 10 darbo dienų nuo teisės į laidojimo išlaidų kompensaciją atsiradimo dienos, laidojimo išlaidų kompensacija turi būti išmokėta per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų laidojimo išlaidų kompensacijai gauti dokumentų gavimo savivaldybės administracijoje dienos.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

 

Pastabos

Kompensacijas už būstą skiria ir išmoka kompensacijų už būstą gavėjų deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracija savivaldybės administracija. Laidojimo išlaidų kompensaciją nepriklausomybės gynėją laidojančiam asmeniui skiria ir išmoka nepriklausomybės gynėjo, pripažinto nedarbingu ar iš dalies darbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidu) dėl 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, paskutinės buvusios deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracija. Paslauga yra galutinė. Asmeniui atvykus į savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus. Kompensacijos teikiamos nuo mėnesio, kurį kompensacijų gavėjas įgijo teisę pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių iki prašymo-paraiškos kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams gauti (toliau – prašymas-paraiška) ir visų reikalingų dokumentų pateikimo mėnesio, jeigu kompensacijos gavėjas kreipimosi dėl kompensacijų ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę gauti kompensacijas. Savivaldybės administracija gali reikalauti ir kitų dokumentų, įrodančių kompensacijų gavėjų teisę į kompensacijas. Dėl laidojimo išlaidų kompensacijos nepriklausomybės gynėją laidojantis asmuo kreipiasi į nepriklausomybės gynėjo paskutinės buvusios deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją (toliau – savivaldybės administracija).

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Trečias dvipusis sąveikos lygis

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti