Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Želdiniai

Želdynų ir želdinių tvarkymas

Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, norint gauti leidimą tvarkyti (kirsti, šalinti, genėti, perkelti į kitą vietą) saugotinus želdinius reikia gauti Jonavos rajono savivaldybės leidimą. Leidimai išduodami vadovaujantis Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, Jonavos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis bei kitais teisės aktais.

Prašymas

Želdinius gali tvarkyti želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, jų įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kitas suinteresuotas asmuo, turintis želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju suderintą leidimą želdinių pertvarkymui.

Informuojame, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. (redakcija 2020-03-18) įsigaliojo nauji kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems.

Kriterijai

Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikia jeigu:

  • atsakingoms institucijoms šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio pakitus medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui;
  • žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas ar jų raštišku sutikimu kitas asmuo geni iki 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakas, jei jos nėra medžio lajos skeletą formuojančios šakos – iš stiebo (pirmos eilės ašis) išaugusios pagrindinės (antros eilės ašis) šakos ir iš pagrindinių šakų išaugusios pirmos eilės šalutinės (trečios eilės ašis) šakos.

 

Medžiai ir krūmai neatitinka saugotinų želdinių kriterijų ir juos tvarkyti leidimo nereikia, jeigu jie yra:

  • nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių sužaloti medžiai ir krūmai;
  • invazinių rūšių medžiai ir krūmai;
  • medžiai ir krūmai, augantys:

      - ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių (išskyrus medžius, esančius kelio juostoje);
      - geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio;
      - energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose;
      - pylimo (polderio) priežiūros juostoje, melioracijos griovio (išskyrus sureguliuotas upių vagas) šlaituose ir priežiūros juostoje, drenažo rinktuvo apsaugos juostoje, ant melioracijos statinių ir 15 m atstumu nuo melioracijos statinių ašinės linijos ir žemės užtvankos žemutinio šlaito, kai melioracijos statiniai įtraukti į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, taip pat 15 m atstumu į abi puses nuo drenažo žiočių ir (ar) vandens nuleistuvų įtekėjimo į sureguliuotas upės;

  • medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus.

 

IŠDUOTI LEIDIMAI TVARKYTI SAUGOTINUS ŽELDINIUS (atnaujinta 2021-11-12)