Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Administravimas

Informacija apie vienintelį Jonavos rajono savivaldybėje veiklą vykdantį daugiabučių namų bendrojo

naudojimo objektų administratorių:

 

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus trumpas pristatymas

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Pavadinimas

JONAVOS PASLAUGOS

Juridinio asmens kodas

156916523

Akcijų valdytojas / savininkas

Visos juridinio asmens akcijos nuosavybės teise priklauso Jonavos rajono savivaldybei

Valdymo organai

1. Savivaldybės administracijos direktorius

2. Bendrovės direktorius

Buveinės adresas

Klaipėdos g. 17,  55169 Jonava

Telefonas

8 349 52939

Elektroninis paštas

info@jonavospaslaugos.lt

Interneto svetainė

www.jonavospaslaugos.lt

Patirtis

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo veikla vykdoma nuo 2001 m.

Aktualus administruojamų daugiabučių sąrašas

Apimtis

Administruojami 348 daugiabučiai namai,

650430,89 kv. m naudingojo ploto

Kitos susijusios veiklos

Pastatų priežiūra, atliekų vežimas, savivaldybės būsto administravimas, daugiabučių namų atnaujinimas, įmokų surinkimas, nekilnojamojo turto tvarkyba už atlygį arba pagal sutartį, kombinuota patalpų funkcionavimo užtikrinimo veikla, paparastasis pastatų valymas, kita valymo veikla

Darbuotojų elgesio kodeksas

Yra, skelbiamas: www.jonavospaslaugos.lt  

Administravimo tarifas, taikomas 1 kv. m namo naudingojo ploto per mėnesį be PVM:

Namuose, kuriuose neteikiamos

avarinės dispečerinės tarnybos paslaugos

Namuose, kuriuose teikiamos

avarinės dispečerinės tarnybos paslaugos

0,0544 Eur

0,0766 Eur

Administratoriaus civilinės atsakomybės draudimas

Draudikas

AB „Lietuvos draudimas"

Esamas draudimo terminas

Iki 2024 m. rugpjūčio 10 d. 23:59 val.

Draudimo sumos limitai:

Besąlyginė išskaita (franšizė)

Kiekvienam įvykiui

Visam sutarties laikotarpiui

145 000 Eur

145 000 Eur

150 Eur

Pranešimai, protokolai 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 patvirtintu Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, asmenis, pretenduojančius teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas Jonavos rajono savivaldybės (toliau - Savivaldybė) teritorijoje, atrenka Savivaldybės vykdomoji institucija. Šias paslaugas Savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos (toliau - ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas ir, kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija dydžio, apskaičiuoto pagal Savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. 1TS-31 patvirtintą Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarką.

Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą;

2. bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją.

Dokumentus galima teikti tiesiogiai, siunčiant paštu adresu Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava ar el. paštu administracija@jonava.lt (pasirašytus elektroniniu parašu).

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką:

1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (4.82, 4.83, 4.84, 4.85 str.);

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3. Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. 1TS-31 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo maksimalaus tarifo apskaičiavimo tvarkos nustatymo“.