Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems anuliuoti, atkurti, pakeisti ar papildyti civilinės būklės aktų įrašus.

Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas (panaikinamas) civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, teismo sprendimu arba asmens prašymu.

Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas (panaikinamas) šiais atvejais:

1) jei asmeniui įrašyti du vienodi įrašai;

2) jei santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties;

3) vykdomas teismo sprendimas dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo, santuokos pripažinimo negaliojančia, asmens pripažinimo mirusiu, žemesnės instancijos teismo sprendimo dėl įvaikinimo panaikinimo;

4) jei buvo įrašytas atkurtasis įrašas ir randamas pirminis įrašas.

Civilinės metrikacijos įstaiga civilinės būklės aktų įrašus atkuria:

- asmens, kurio įrašas neišliko, prašymu;

- civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva, vykdant teismo sprendimą.

Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai atkuriami minėtų asmenų įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu.

Civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas, papildomas sudarant civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą.

Civilinės metrikacijos įstaiga civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso, papildo:

- asmens, kurio civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu;

- suinteresuoto asmens prašymu;

- savo iniciatyva (ex officio).

Suinteresuoto asmens prašymu civilinės būklės aktų įrašai keičiami, taisomi ar pildomi, jeigu tai pakankamai pagrįsta ir tarp suinteresuotų asmenų nėra ginčo. Jeigu tarp suinteresuotų asmenų kyla ginčas, įrašų keitimo, taisymo ar papildymo klausimai sprendžiami teismo tvarka. Civilinės būklės aktų įrašai keičiami ar papildomi, kai paaiškėja nauji (pasikeitę) duomenys apie asmenį, jo tėvus ar sutuoktinį ir yra tai patvirtinantis dokumentas.

Civilinės būklės aktų įrašai taisomi, kai:

- civilinės būklės akto įraše yra rašybos klaidų ar apsirikta;

- buvo klaidų dokumente, kuriuo remiantis buvo įregistruotas civilinės būklės aktas, ir klaidingi duomenys tame dokumente yra ištaisyti.

Kai civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas asmens, kuriam jis įrašytas, arba suinteresuoto asmens prašymu, šis asmuo civilinės metrikacijos įstaigai turi pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas. Civilinės metrikacijos įstaiga dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių civilinės būklės akto įrašas keičiamas, taisomas ar papildomas, jeigu asmuo negali jų pateikti, gauna iš kitos civilinės metrikacijos įstaigos ar archyvo. Civilinės būklės aktų įrašų nuorašai iš užsienio valstybių gaunami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašus civilinės metrikacijos įstaiga minėtų asmenų įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu turi teisę keisti, taisyti, papildyti, jeigu klaidas ar netikslumus liudija kiti mirusiųjų civilinės būklės aktų įrašai arba mirusiojo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašai, arba atsižvelgiant į juos priimti teismo sprendimai. Jei civilinės būklės akto įrašas prarastas, jį keisti, taisyti, papildyti galima tik po to, kai jis šių taisyklių nustatyta tvarka atkuriamas. Civilinės metrikacijos įstaiga civilinės būklės aktų įrašus keičia, taiso, papildo savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu, notaro ar teismo patvirtintu tėvystės pripažinimo pareiškimu, asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu ar medicininiu mirties liudijimu. Civilinės metrikacijos įstaiga savo iniciatyva taip pat ištaiso rašybos klaidas ar apsirikimus.

Dėl paslaugų suteikimo galima kreiptis į bet kurią pasirinktą civilinės metrikacijos įstaigą. Prašymą dėl paslaugos suteikimo galima pateikti asmeniškai, per atstovą, registruotu paštu, per kurjerį arba per konsulinę įstaigą. Paslaugą taip pat galima užsisakyti elektroniniu būdu per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą (MGVDIS), https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.

Atnaujinimo data 2024-02-27
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo;

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;

Konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis pasirašyta 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienoje;

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo”;

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymą;

Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė, užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti – atitinkamos užsienio valstybės piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, asmens be pilietybės tapatybei patvirtinti – leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje arba asmens be pilietybės kelionės dokumentas);

Anuliuojamo civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimą (jeigu toks yra). Kai kuriais atvejais be aukščiau išvardintų dokumentų civilinės metrikacijos įstaigai taip pat turi būti pateikti:

1.  Atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą;

2. Atstovo asmens tapatybės dokumentas, jeigu pareiškėjas prašymą pateikia per atstovą; 3. Įsiteisėjęs teismo sprendimas, jeigu civilinės būklės akto įrašas atkuriamas/ anuliuojamas/ papildomas, ištaisomas ar keičiamas teismo sprendimo, kuris buvo priimtas iki 2001 m. liepos 1 d. pagrindu, arba teismo sprendimas priimtas po 2001 m. liepos 1 d., tačiau pareiškėjas į civilinės metrikacijos įstaigą kreipėsi anksčiau negu teismas savo sprendimą pateikė civilinės metrikacijos įstaigai. Kita reikalinga, teisės aktuose nurodyta informacija, kurios pagrindu gali būti atkuriami civilinės būklės aktų įrašai (priklausomai nuo to, koks civilinės būklės akto įrašas atkuriamas): krikšto liudijimo kopija, gydytojų konsultacinės komisijos išvada, bažnytinės santuokos, sudarytos nuo 1940 m. rugpjūčio 16 d. iki 1944 m. liepos 8 d. ir nuo 1992 m. lapkričio 2 d. iki 2001 m. birželio 30 d. bažnytinis santuokos liudijimas, bažnytiniai mirties registravimo ir palaidojimo dokumentai, teisėsaugos institucijų pažymos.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija (dokumentai), kuriuos gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šią informaciją ar (ir) dokumentus):

1. Informacija iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrinės bazės apie tai, kad atkuriamas civilinės būklės akto įrašas šioje duomenų bazėje nėra saugomas;

2. Atsakymai iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų apie tai, kad atkuriamas civilinės būklės akto įrašas nėra išlikęs;

3. Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma apie tai, kad atkuriamas civilinės būklės akto įrašas archyvuose nėra išlikęs.

Priklausomai nuo to, koks įrašas, kokiu pagrindu atkuriamas, kiek informacijos apie atkuriamo įrašo buvimą yra išlikę, taip pat gali būti reikalinga gauti šią informaciją ar dokumentus (pareiškėjas turi teisę pateikti šiuos dokumentus):

1.Įsiteisėjusį teismo sprendimą, priimtą po 2001 m. liepos 1 d., jeigu civilinės būklės akto įrašas atkuriamas šio sprendimo pagrindu;

2. Kitą reikalingą, teisės aktuose nurodytą informaciją, kurios pagrindu gali būti atkuriami civilinės būklės aktų įrašai: pareiškėjo ar jo artimų giminaičių civilinės būklės aktų įrašų patvirtinančių atkūrimo įrašo buvimą, kopijas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. (8 349)  50071, 8 615 50358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė,

tel. (8 349)  50071, 8 698 86923,

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt

cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Civilinės būklės aktų įrašų nuorašai iš užsienio valstybių gaunami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

12,00 Eur - Už civilinės būklės akto įrašo atkūrimą. (Už civilinės būklės akto įrašo anuliavimo paslaugą valstybės rinkliava neimama).

10,00 Eur - Paslaugos rezultato papildymas

Įmokos kodas : 52846

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

Gavėjo sąskaitą: LT247300010112394300

Gavėjo bankas: Swedbank

Įmokos kvite (mokėjimo nurodyme) privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas, o ne giminaičio ir ar kito asmens duomenis.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis –dvipusės sąveikos lygis.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą

Prašymas atkurti civilinės būklės akto įrašą

Prašymas anuliuoti civilinės būklės akto įrašą