Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Paslaugos aprašymas

Administracinės paslaugos pavadinimas Tėvystės pripažinimo registravimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi notaro ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo ar notaro patvirtintu pareiškimu dėl vaiko kilmės iš tėvo nustatymo. Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga taip pat registruoja remdamasi vyro, laikančio save tėvu, kartu su vaiko motina pateiktu prašymu įregistruoti tėvystės pripažinimą.

Jeigu civilinės metrikacijos įstaiga iš notaro gauna informaciją, kad vaiko motina, jos buvęs ar esamas sutuoktinis arba vyras, laikantis save vaiko tėvu, atšaukė notaro patvirtintą pareiškimą dėl vaiko kilmės iš tėvo nustatymo ar vaiko motina arba vyras, laikantis save vaiko tėvu, atšaukė notaro patvirtintą pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo, arba iš vaiko motinos ar vyro, laikančio save vaiko tėvu, gauna prašymą atšaukti civilinės metrikacijos įstaigai paduotą prašymą įregistruoti tėvystės pripažinimą, kol vaiko gimimas nebuvo įregistruotas civilinės metrikacijos įstaigoje, vaiko kilmė iš tėvo, remiantis pareiškimu dėl vaiko kilmės iš tėvo nustatymo ar pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo, ar prašymu įregistruoti tėvystės pripažinimą, neregistruojama.

Jeigu vaiko gimimas neįregistruotas, civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi notaro patvirtintą pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo ar pareiškimą dėl vaiko kilmės iš tėvo nustatymo arba vyro, laikančio save tėvu, kartu su vaiko motina pateiktą prašymą įregistruoti tėvystės pripažinimą, jį saugo iki pareiškimo registruoti vaiko gimimą pateikimo. Civilinės metrikacijos įstaigoje gavus pareiškimą registruoti vaiko gimimą ir vaiko gimimo pažymėjimą, tėvystės pripažinimas registruojamas kartu su vaiko gimimu, sudarant gimimo įrašą.

Registruojant tėvystės pripažinimą, kai vaiko gimimas buvo įregistruotas, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo atitinkamai gimimo įraše koreguojami duomenys apie vaiko tėvus. Gimimo įraše paliekama vaiko turima pavardė ir tautybė, jei notaro ar teismo patvirtintame pareiškime dėl tėvystės pripažinimo, notaro patvirtintame pareiškime dėl vaiko kilmės iš tėvo nustatymo ar prašyme įregistruoti tėvystės pripažinimą nenurodyta kitaip.

Kai civilinės metrikacijos įstaigai teikiamas prašymas įregistruoti tėvystės pripažinimą, vyresnio kaip dešimt metų nepilnamečio vaiko rašytinis sutikimas dėl tėvystės pripažinimo, taip pat dėl pavardės pakeitimo ir (ar) duomenų apie jo tautybę pakeitimo, išbraukimo ar jo gimimo įrašo tokiais duomenimis papildymo, jeigu prašyme įregistruoti tėvystės pripažinimą prašoma pakeisti vaiko pavardę ir (ar) pakeisti, ištaisyti duomenis apie tautybę ar jais papildyti vaiko gimimo įrašą, pateikiamas tik vaikui atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą.

Kai teikiamas prašymas įregistruoti tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaigai, tėvystę pripažįstančio nepilnamečio asmens tėvai, globėjai ar rūpintojai rašytinius sutikimus gali pateikti atvykę į civilinės metrikacijos įstaigą. Kai šie asmenys neatvyksta į civilinės metrikacijos įstaigą ir jų rašytinius sutikimus pateikia pareiškėjai, rašytiniai sutikimai turi būti patvirtinti notaro arba rašytiniuose sutikimuose parašo tikrumas turi būti paliudytas savivaldybės seniūnijos seniūno, Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno.

Atnaujinimo data 2024-04-02
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“;

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo”;

Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas;

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas;

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Informacija (dokumentai), kuriuos gauna pati civilinės metrikacijos įstaiga (pareiškėjas turi teisę pateikti šią informaciją ar (ir) dokumentus):

Notaro buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaiga pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo iš notaro gauna elektroninėmis ryšių priemonėmis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pareiškimo dėl tėvystės pripažinimo patvirtinimo.   

Civilinės metrikacijos įstaiga įsiteisėjusią teismo nutartį dėl pareiškimo pripažinti tėvystę patvirtinimo gauna elektroninėmis ryšių priemonėmis iš teismo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo nutarties įsiteisėjimo.

Paslaugos suteikimui reikalinga informacija apie vaiką ir jo tėvą (motiną) nustatoma remiantis Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų centrine baze, jeigu šie duomenys į minėtą bazę yra įtraukti.

Sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas vaiko gimimo pažymėjimas, sudarytas ESPBI IS, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas, per ESPBI IS ir Lietuvos Respublikos gyventojų registro integracinę sąsają pagal užklausą perduodamas civilinės metrikacijos įstaigai, registruojančiai vaiko gimimą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Audronė Stanislauskienė,

tel. +370 349  50 071, +370 615 50 358,

el. paštas audrone.stanislauskiene@jonava.lt

Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė

Justina Botyrienė, 

tel. +370 349  50 071, +370 686 63 607,

el. paštas justina.botyriene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Valė Baltonienė,

tel. +370 349 50 071, +370 698 86 923,

el. paštas vale.baltoniene@jonava.lt

cms@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 Paslauga yra nemokama.

Informacinių ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą)

Yra galimybė pateikti prašymą naudojantis Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacine sistema (MGVDIS), https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt.

Paslaugos perkėlimo į internetą brandos lygis – dvipusės sąveikos lygis.