Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

1. Kokie teisės aktai reglamentuoja finansinės paskatos jaunoms šeimoms, ketinančioms įsigyti pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regionuose teikimo sąlygas, tvarką ir jos finansavimą?

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fbabd7a2785011e89188e16a6495e98c/asr

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be9c20d0ac5911e88f64a5ecc703f89b/asr.

2. Kas gali pasinaudoti subsidija?

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms patvirtinimo (toliau – Prašymas) pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą, t. y. šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių ar asmenų, sudariusių registruotos partnerystės sutartį, yra iki 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augina vieną ar daugiau vaikų arba (ir) vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų.

2. Iki kreipimosi dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto ar jo dalies. Tačiau jeigu asmuo turi ar nuosavybės teise turėjo būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra ar buvo mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, laikoma, kad jauna šeima atitinka šio punkto reikalavimą.

3. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Jaunos šeimos, pateikusios prašymus finansinei paskatai gauti gali pretenduoti į subsidiją, įsigydamos būstą regiose, tarp kurių patenka ir visa Jonavos rajono savivaldybės teritorija.

NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINIŲ VERČIŲ 2023 METAMS MIESTUOSE, MIESTELIUOSE IR KAIMUOSE SĄRAŠAS

ŽEMĖLAPIS

Jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą regionuose, valstybė subsidijuoja būstą tose teritorijose, kuriose kvadratinio metro normatyvinė vertė yra bent 65 procentais mažesnė už nustatytą didžiausią normatyvinę kvadratinio metro vertę visoje Lietuvoje. Regionai, kurių teritorijose pirmąjį būstą įsigyjančios jaunos šeimos turi teisę į finansinę paskatą, peržiūrimi, tik kai pagal šią tvarką apskaičiuota nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė to regiono teritorijoje padidėjo daugiau kaip 20 procentų. Didžiausią būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 d. vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.
Pagal Registrų centro nustatytą 2022 metais taikomą didžiausią kvadratinio metro normatyvinę vertę, kuri siekia 1970 eurų, į finansinę paskatą dabar galima pretenduoti tuose regionuose, kuriuose būsto kvadratinio metro normatyvinė vertė neviršija (jau peržiūrėjus ir įvertinus 20 proc. padidėjusią kvadratinio metro normatyvinę vertę) 827,40 eurų, nors konkretaus perkamo būsto kvadratinio metro kaina gali būti ir kitokia.

3. Kokio dydžio subsidija gali būti taikoma?

Finansinė paskata teikiama jaunoms šeimoms pirmajam būstui pirkti ar statyti. Subsidijuojama būsto kredito dalis negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Sklypo įsigijimui, kuriame jauna šeima planuoja statyti būstą, gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 % būsto kredito sumos. Subsidija gali būti panaudota kredito daliai apmokėti arba pradiniam įnašui padengti.

Jaunoms šeimoms gali būti suteikiamos tokio dydžio subsidijos:

· neauginančioms vaikų – 15 %;

· auginančioms 1 vaiką – 20 %;

· auginančioms 2 vaikus – 25 %;

· auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 %.

Gimus vaikams galima kreiptis dėl papildomos subsidijos. Pavyzdžiui, jeigu jaunai šeimai, auginančiai vieną vaiką buvo suteikta 20 % subsidija, gimus antram vaikui  papildomai gali būti skirta 5 % subsidija būsto kredito likučio sumai. Papildomos subsidijos prašantys sutuoktiniai arba asmenys vieni auginantys vaikus negali būti vyresni nei  36 metų, o gimus trečiam vaikui - ne vyresni nei 40 metų.

4. Kokios jaunos šeimos pareigos pasinaudojus subsidija?

Jauna šeima, kuriai suteikta subsidija, negali visiškai laisvai disponuoti įsigytu nekilnojamuoju turtu: jeigu per pirmuosius 10 metų šį būstą norės perleisti kitam asmeniui, subsidiją turės grąžinti į valstybės biudžetą. Tačiau subsidiją gavusios šeimos, kurios nuo būsto įsigijimo praėjus 5 metams susilauks 3 ar daugiau vaikų, galės perleisti būstą kito asmens nuosavybėn, jei norės įsigyti didesnį būstą toje pačioje savivaldybėje. Tokiu atveju subsidijos grąžinti jiems nereikės.

5. Pagrindiniai žingsniai, kuriuos reikia atlikti:

1. Jauna šeima, įvertinusi savo galimybes skolintis, Jonavos rajono savivaldybėje turi susirasti pageidaujamą pirkti būstą ir pasirinkti kredito įstaigą, kuri sutiks šeimą kredituoti.

2. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos (toliau – VMI) pateikti metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001, kodas 807).

3. Užpildyti ir pateikti prašymą www.spis.lt arba Jonavos rajono savivaldybės administracijoje (321 kab., Žeimių g. 13, Jonava).

4. Per 10 darbo dienų išnagrinėjami jaunos šeimos dokumentai ir www.spis.lt suformuojama pažyma subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei šeima atitinka kriterijus. Jei visos lėšos tiems metams panaudotos, šeima įtraukiama į sąrašą naujam finansavimo periodui laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą. Teikiantys prašymą jaunos šeimos statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu.

5. Per 15 kalendorinių dienų nuo pažymos apie turimą teisę į subsidiją suformavimo kreiptis į pasirinktą kredito įstaigą ir pasirašyti kreditavimo sutartį.

Jauna šeima, imanti būsto kreditą pirmajam būstui pirkti arba būstui pirkti ir statyti, iki kreditavimo sutarties sudarymo dienos kredito davėjui, su kuriuo sudaro kreditavimo sutartį, privalo pateikti valstybės įmonės Registrų centro Gyventojų registro departamento pažymą, patvirtinančią, kad jaunos šeimos nariai nėra susiję artimos giminystės ryšiais su asmeniu, iš kurio perkamas būstas. Artimaisiais giminaičiais pripažįstami tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, taip pat broliai ir seserys.

6. Per kiek laiko pervedama subsidija?

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai. Jeigu paskola suteikiama būstui statyti, subsidija išmokama ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo dokumentų, patvirtinančių būsto statybos užbaigimą, pateikimo kredito davėjui dienos, todėl šiuo atveju subsidija negali būti panaudota pradiniam būsto kredito įnašui padengti.

7. Kokius dokumentus reikia pateikti?
Jauna šeima, teikdama prašymą, jeigu reikia, prideda šiuos papildomus (skenuotus) dokumentus:
1. įsiteisėjusį teismo sprendimą (-us) dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium ir (ar) vaiko (-ų) gyvenamosios vietos nustatymo kartu;
2. vaiko (-ų) gimimo faktą patvirtinantį dokumentą (asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytą vaiko gimimo pažymėjimą arba vaiko gimimo liudijimą), jei Lietuvos Respublikos gyventojų registrui šie duomenys nepateikti;
3. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti;
4. įsiteisėjusį teismo sprendimą dėl nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo;
5. atstovavimą patvirtinantį dokumentą (įgaliojimą, sutartį);
6. institucijos, atliekančios statinio ekspertizę, išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi (rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas / turėtas būstas yra / buvo netinkamas gyventi), išskyrus atvejus, kai nuosavybės teise turimas / turėtas būstas, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra / buvo fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų (duomenis apie būsto nusidėvėjimą savivaldybės administracija gauna iš Nekilnojamojo turto registro);
7. statybą leidžiantį dokumentą, nurodytą Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje, jeigu būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti imamas būstui statyti (jei statybą leidžiantis dokumentas neįregistruotas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba").
Pareiškėjas kartu su prašymu pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai prašymas pateikiamas elektroniniu būdu. Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku, kartu teikiama patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Dokumentus ir (ar) duomenis, kurių reikia nustatant teisę į finansinę paskatą, esančius valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose, savivaldybės administracija gauna pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų.
Atkreiptinas dėmesys, kad tik įsigaliojus įstatymui, buvo susidariusi finansinės paskatos laukiančiųjų eilė. Šiuo metu eilės nėra, todėl pildant prašymą www.spis.lt reikia nurodyti tikslų ketinamo įsigyti būsto adresą (kol buvo eilė, adresą buvo galima keisti).
 
8. Kaip pateikti turto (pajamų) deklaraciją?

Gyventojai, pageidaujantys gauti finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms ir jų šeimų nariai LR Gyventojų turto deklaravimo įstatymo numatyta tvarka turto deklaracijas VMI gali teikti:

· elektroniniu būdu, naudojantis elektroninio deklaravimo sistema (EDS);

· atsiųsti paštu bet kuriam VMI aptarnavimo padaliniui arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui adresu: Neravų g. 8, 66257, Druskininkai;

· tiesiogiai įteikti bet kuriame VMI aptarnavimo padalinyje.

9. Ar galima prašymą tikslinti?

Nemažai prašymų buvo grąžinti tikslinti dėl nenurodyto tikslaus perkamo būsto adreso, dėl nepateiktos turto deklaracijos ar kitų priežasčių. Pašalinusios trūkumus, jaunos šeimos vėl gali teikti prašymus.

10. Kredito davėjų sąrašas:

Kredito davėjų, kurie su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra sudarę sutartis dėl būsto kredito pirmajam būstui įsigyti teikimo (subsidijų finansavimo) tvarkos, sąrašą galite rasti ČIA.

Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms informaciją suteikia Živilė Besevičienė, tel. (8 349) 20008, el. p. zivile.beseviciene@jonava.lt arba 321 kab., Žeimių g. 13, Jonava.

 

Informacija atnaujinta 2022 m. rugsėjo 28 d.