Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijos projekto viešinimas

2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijos projekto viešinimas

Viešinimą organizuoja Kauno regiono plėtros taryba ir Kauno regiono savivaldybių administracijos.

Tikslinės grupės yra Birštono, Jonavos r., Kauno r., Kėdainių r., Kaišiadorių r., Prienų r. ir Raseinių r. savivaldybių gyventojai ir partneriai (kiti viešojo administravimo subjektai, ekonominiai ir socialiniai partneriai ir (ar) organizacijos, atstovaujančios pilietinei visuomenei, įskaitant aplinkos apsaugos tikslų siekiančias organizacijas, nevyriausybinės organizacijos ir subjektai, atsakingi už socialinės įtraukties, pagrindinių teisių, neįgaliųjų teisių, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimą).

Pagrindinė informacija:

2024–2029 m. Kauno regiono funkcinės zonos strategijos (toliau – Strategija) rengimo, keitimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarką reglamentuoja Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1V-30 „Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (1V-30 Dėl Tvarios miesto plėtros strategijų ir funkcinių zonų strategijų rengimo ir įgyvendinimo stebės... (e-tar.lt)).

Apraše nustatyta, kad Strategiją rengia savivaldybės, nustačiusios, kad regionų plėtros planuose keliamas problemas tikslinga spręsti laikantis integruoto požiūrio, užtikrindamos, kad naudą gaus tikslinės grupės dviejose ar daugiau tarpusavyje besiribojančių ir socialiniais ir (ar) ekonominiais ryšiais susijusių arba potencialiai tokius ryšius galinčių suformuoti savivaldybių.

Rengiant Strategijos projektą buvo identifikuotos bendros Kauno regiono savivaldybių problemos ir potencialas, organizuotos įvairios diskusijos, susitikimai bei aptarimai dėl galimų bendradarbiavimo sričių. Įvertinus visą surinktą informaciją, buvo parengtas Strategijos projektas. Strategijos projekto rengime dalyvavo visos Kauno regiono savivaldybių administracijos. Strategijos rengimą koordinuoja Kauno regiono plėtros tarybos administracija.

Strategijos veiksmų plane numatyti investiciniai ir neinvesticiniai veiksmai, susiję su:

- sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymu ir šios veiklos skatinimu. Veiksmais planuojama lankytojams pritaikyti gamtos ir kultūros objektus, parengti ir įgyvendinti vieningas sutartines bendro Kauno regiono turizmo maršruto informacines priemones, kurios padidintų funkcinės zonos žinomumą, taip sudarant sąlygas turizmo plėtrai.

- vaikų neformaliojo švietimo organizavimu. Veiksmais planuojama parengti neformaliojo vaikų švietimo programas, sukurti ir (ar) išvystyti jų vykdymui reikalingą infrastuktūrą, užtikrinti pavėžėjimo paslaugas, kad vaikai galėtų mokytis pagal atitinkamą neformaliojo švietimo programą.

- pirmine asmens sveikatos priežiūra. Veiksmais planuojama įsigyti mobilų mamografą, skirtą krūties vėžio prevencinei programai arčiau gyvenamosios vietos vykdyti, užtikrinant jos vykdymui reikalingus žmogiškuosius išteklius, kas padidintų tikslinės grupės dalyvavimą programoje.

Iš viso Strategijoje numatyta veiksmų už 37 373 804,79 eurų, iš kurių 30 158 645,04 eurų sudaro Europos Sąjungos fondų lėšos, 7 215 159,75 eurų savivaldybių biudžeto lėšos.

Visa detali informacija bei Strategijos projektas, su kuriuo kviečiame susipažinti:

Strategijos projektas 

Kviečiame pareikšti nuomonę, pastabas ir pasiūlymus dėl Strategijos projekto.

Pasiūlymai dėl Strategijos projekto teikiami raštu (Kauno regiono plėtros taryba, L. Sapiegos g. 10, Kaunas) ir (ar) el. paštu info@kaunoregionas.lt iki 2024 m. balandžio 30 d.

Jūsų teikiamas pasiūlymas:

- turi būti aiškus, suprantamas, argumentuotas;

- turi būti atsekamas. Teikdami pasiūlymus fiziniai bei juridiniai asmenys turi nurodyti savo kontaktinius duomenis (fiziniai asmenys – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį; juridiniai asmenys – juridinio asmens, pavadinimą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pasiūlymo teikėjo konkrečius kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį).

- oficialiu raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Kontaktinis asmuo:

Rasa Daraškevičienė
Kauno regiono plėtros tarybos administracijos ekspertė
 +370 665 61 467
 [email protected]