Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Kviečiame teikti prašymus leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo pakeitimams, įteisintas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas. Vaikų dienos socialinę priežiūrą nuo 2021 m. sausio 1 d. jau teikia tik akredituotas paslaugas teikiančios įstaigos.

 Nuo 2022 m. sausio 1 d. galės būti teikiama tik akredituota socialinė priežiūra. Turi būti akredituotos šios socialinės priežiūros paslaugos: pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba, psichosocialinė pagalba; apnakvindinimas nakvynės namuose, laikinas atokvėpis, pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ar šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, apgyvendinimas apsaugotame būste, vaikų dienos socialinė priežiūra, palydėjimo paslauga jaunuoliams.

Įstaigai teisė teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikiama 3 metams nuo sprendimo teikti akredituotą socialinę priežiūrą priėmimo dienos.

Įstaigos, pageidaujančios nuo 2022 m. sausio 1 d. teikti akredituotą socialinę priežiūrą Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje, iki 2021 m. gruodžio 10 d. turi pateikti nustatytos formos prašymą (1 priedas) bei dokumentus, nurodytus Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 5, 6 punktuose, Jonavos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriui (107 kab.) adresu Žeimių g. 13, Jonava arba prašymą ir dokumentus elektroniniu laišku, siunčiant el. pašto adresu socparamos.skyrius@jonava.lt (prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus). Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete (pvz. atsiųsta nuoroda į programą Google drive ir pan.), sprendimui priimti dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo.

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdomas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas:

Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745/asr);

 Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai patvirtinti  Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. A1-492 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ac583370dd9111eb9f09e7df20500045/asr);

Jonavos rajono savivaldybės socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir akredituotų paslaugų kokybės kontrolės teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 13B-1673 (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1d2bcba2245d11eb8c97e01ffe050e1c/asr).

Kilus klausimams informacija teikiama tel. (8 349) 50030.