Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas

Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas
Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti ir skleisti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje leidime nurodytą laikotarpį.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Leidimą atsiimti galima tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Atnaujinimo data 2020-02-12
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0B0253BB424C

2. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.303FC0152D04

3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.41CD8BF53D8D

4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m.

gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo" ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.227E5D9EC4AC

5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo"

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A6EA726F4C3

6. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 13B-1445 patvirtintas leidimų įrengti išorinę reklamą Jonavos rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas

https://www.jonava.lt/savivaldybes-informacija/-/asset_publisher/M2Yg/content/patvirtintas-naujas-leidimu-irengti-isorine-reklama-tvarkos-aprasas

7. Rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1TS-0097 patvirtinti vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatai

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f16ea160cf6611e39b2ab5bbcc4f49fb

8. Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 13B-1506 „Dėl Jonavos miesto išorinės reklamos schemos tvirtinimo"

13B_1506.docx

13B_1506_PRIEDAS.pdf

9. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 13B-931 patvirtintas tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b09b5c41c38111e993cff47c25bfa28c

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai: 1. Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą. 2. Dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. 3. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas. 4. Išorinės reklamos įrengimo projektas (toliau – projektas). Projektą sudaro: 4.1. aiškinamasis raštas; 4.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, jei reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės; 4.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar objekto projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas); 4.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas (įskaitant vaizdo nuotraukas ir fotomontažus); 4.5. reklaminio įrenginio projektas, laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais. 5. Jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas. 6. Patalpų (pastato) nuomos sutarties kopiją (kai patalpos ar pastatas yra nuomojamas). Prie paraiškos pridedami dokumentai ir projektas (dviem egzemplioriais), išskyrus atvejus, kai paslauga užsakoma prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), tiesiogiai arba per kontaktinį centrą. Pastaba. 7. Rinkliava netaikoma: 1. reklaminės veiklos subjektams, kurie išorinę reklamą arba iškabą eksponuoja ant reklaminio įrenginio, įrengto ant nuosavybės teise priklausančio pastato ar objekto, kai reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte esančios įmonės vykdoma veikla, su pastato ar objekto savininko vykdoma veikla ar tos nuosavybės nuoma, pardavimu arba kitu teisiniu veiksmu; 2. biudžetinėms, pelno nesiekiančioms įstaigoms, visuomenės organizacijoms; 3. socialinei reklamai, kai jos užsakovai yra nevyriausybinės organizacijos ar valstybės institucijos; 4. visuomenės poreikiams dovanotų objektų pažymėjimas dovanojančios įmonės logotipais.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vyresnioji specialistė

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 500 59, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Statybos, remonto ir architektūros skyriaus vedėjas

Mantas Petrauskas

tel. 8 349 50966, el. p. mantas.petrauskas@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vietinė rinkliava už leidimą įrengti išorinę reklamą apskaičiuojama vadovaujantis tarybos sprendimu patvirtintais vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatais.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti