Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga suteikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti ir skleisti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje leidime nurodytą laikotarpį. Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Leidimą atsiimti galima tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją. Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotų elektroniniu parašu (t.y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

Atnaujinimo data 2024-01-04
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15211/asr

2. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106104/asr

3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103713/asr

4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 4-670 ,,Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454357/asr

5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. ĮV-138 „Dėl Reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.254390/asr

6. Jonavos rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 16 d. potvarkis Nr. 1B-76 ,,Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://teisineinformacija.lt/jonava/document/45428

7. Rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1TS-76 patvirtinti vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatai

https://teisineinformacija.lt/jonava/document/1047

8. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 13B-1506 „Dėl Jonavos miesto išorinės reklamos schemos tvirtinimo”

https://old.jonava.lt/teises-aktai

9. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d.  įsakymu Nr. 13B-931 patvirtintas tipinio dydžio ir turinio išorinės reklamos įrengimo projektų ir šios išorinės reklamos įrengimo reikalavimų tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b09b5c41c38111e993cff47c25bfa28c

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai: 1. Paraiška išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą. 2. Dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip. 3. Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas. 4. Išorinės reklamos įrengimo projektas (toliau – projektas). Projektą sudaro: 4.1. aiškinamasis raštas; 4.2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, jei reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės; 4.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar objekto projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas); 4.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas (įskaitant vaizdo nuotraukas ir fotomontažus); 4.5. reklaminio įrenginio projektas, laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais. 5. Jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas. 6. Patalpų (pastato) nuomos sutarties kopiją (kai patalpos ar pastatas yra nuomojamas). Prie paraiškos pridedami dokumentai ir projektas (dviem egzemplioriais), išskyrus atvejus, kai paslauga užsakoma prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), tiesiogiai arba per kontaktinį centrą.

Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinį ar grafinį vaizdą, jis Savivaldybės administracijai turi pateikti laisvos formos prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas.

Administracinės paslaugos teikėjas

Teritorijų planavimo ir ubanistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Svetlana Bujokienė

tel. 8 349 500 59, el. p. svetlana.bujokiene@jonava.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Teritorijų planavimo ir urbanistikos skyriaus vedėja

Erika Glinskaitė

tel. 8 349 50966, el. p. erika.glinskaite@jonava.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

20 darbo dienų

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už leidimą reklamai įrengti reklaminės veiklos subjektas moka vietines rinkliavas (vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1 TS-76):

Eil. Nr.

Reklamos vieta

Užimamas plotas,

kv. m

Rinkliavos dydis Eurais

1.

Tvirtinimas ant savivaldybei priklausančių pastatų sienų, statinių arba įrengimas valstybinėje žemėje, taip pat išorinės reklamos įrengimas ant kelių transporto priemonių, kai išorinė reklama pateikiama ant reklaminio įrenginio

Už kiekvieną reklamos ploto 1 kv. m

0,15xMMA* per metus

(0,25xMMA per metus rajono reprezentacinėse vietose**)

2.

Tvirtinimas ant privataus pastato sienų, statinių, įrengimas privačioje arba įrengimas valstybinėje žemėje, kai yra sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis

Už kiekvieną reklamos ploto 1 kv. m

0,01xMMA per metus

3.

Statymas ant šaligatvių, skveruose ir pan., tvirtinimas ant šaligatvių, infrastruktūros objektų

Už kiekvieną reklamos ploto 1 kv. m

0,015xMMA per mėnesį

0,09xMMA per metus

* - minimali mėnesinė alga;

** - reprezentacinėmis vietomis laikoma – Jonavos miesto žemutinė dalis; 50 metrų atstumas nuo pagrindinių gatvių: J.Basanavičiaus g., J.Ralio g., Žeimių g., Vasario 16-osios g., Kauno g., Chemikų g., P.Vaičiūno g., Kosmonautų g., Lietavos g., A.Kulviečio g.; magistralinių ir krašto kelių: Jonava-Kaunas, Jonava-Ukmergė, Jonava-Kėdainiai apsaugos zonos.

PASTABA. Rinkliava netaikoma:

  1. reklaminės veiklos subjektams, kurie išorinę reklamą arba iškabą eksponuoja ant reklaminio įrenginio, įrengto ant nuosavybės teise priklausančio pastato ar objekto, kai reklama yra tiesiogiai susijusi su tame pastate ar objekte esančios įmonės vykdoma veikla, su pastato ar objekto savininko vykdoma veikla ar tos nuosavybės nuoma, pardavimu arba kitu teisiniu veiksmu;
  2. biudžetinėms, pelno nesiekiančioms įstaigoms, visuomenės organizacijoms;
  3. socialinei reklamai, kai jos užsakovai yra nevyriausybinės organizacijos ar valstybės institucijos;
  4. visuomenės poreikiams dovanotų objektų pažymėjimas dovanojančios įmonės logotipais.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Parsisiųsti